NumberFormatInfo.GetFormat(Type) NumberFormatInfo.GetFormat(Type) NumberFormatInfo.GetFormat(Type) NumberFormatInfo.GetFormat(Type) Method

Definice

Získá objekt zadaného typu, který poskytuje službu formátování čísel.Gets an object of the specified type that provides a number formatting service.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public object GetFormat (Type formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type Type Type Type

Type Požadovaná služba formátováníThe Type of the required formatting service.

Návraty

Aktuální NumberFormatInfo, pokud formatType je stejný jako typ aktuální NumberFormatInfo; v opačném nullpřípadě.The current NumberFormatInfo, if formatType is the same as the type of the current NumberFormatInfo; otherwise, null.

Implementuje

Poznámky

Metody podporované základními datovými typy vyvolávají tuto metodu, pokud je aktuální NumberFormatInfo předán jako IFormatProvider parametr. Format(String, IFormatProvider)The Format(String, IFormatProvider) methods supported by the base data types invoke this method when the current NumberFormatInfo is passed as the IFormatProvider parameter. Tato metoda implementuje IFormatProvider.GetFormat.This method implements IFormatProvider.GetFormat.

Platí pro

Viz také