NumberFormatInfo.GetInstance(IFormatProvider) Metoda

Definice

Získá přidružený k určenému IFormatProvider. NumberFormatInfoGets the NumberFormatInfo associated with the specified IFormatProvider.

public:
 static System::Globalization::NumberFormatInfo ^ GetInstance(IFormatProvider ^ formatProvider);
public static System.Globalization.NumberFormatInfo GetInstance (IFormatProvider formatProvider);
static member GetInstance : IFormatProvider -> System.Globalization.NumberFormatInfo
Public Shared Function GetInstance (formatProvider As IFormatProvider) As NumberFormatInfo

Parametry

formatProvider
IFormatProvider

IFormatProvider Slouží k NumberFormatInfozískání.The IFormatProvider used to get the NumberFormatInfo.

-nebo--or- nullk získání CurrentInfo.null to get CurrentInfo.

Návraty

NumberFormatInfo Přidružený k zadanému IFormatProvider.The NumberFormatInfo associated with the specified IFormatProvider.

Poznámky

Tato metoda používá IFormatProvider.GetFormat formatProvider metodu použití NumberFormatInfo jako parametr typu.This method uses the IFormatProvider.GetFormat method of formatProvider using NumberFormatInfo as the Type parameter. Pokud formatProvider IFormatProvider.GetFormat je null , nebo pokud vrátínull, vrátíCurrentInfoTato metoda.If formatProvider is null or if IFormatProvider.GetFormat returns null, this method returns CurrentInfo.

Vaše aplikace získá NumberFormatInfo objekt pro konkrétní jazykovou verzi pomocí jedné z následujících metod:Your application gets a NumberFormatInfo object for a specific culture using one of the following methods:

NumberFormatInfo Objekt je vytvořen pouze pro invariantní jazykovou verzi nebo pro konkrétní jazykové verze, nikoli pro neutrální jazykové verze.A NumberFormatInfo object is created only for the invariant culture or for specific cultures, not for neutral cultures. Další informace o invariantní jazykové verzi, specifických jazykových verzích a neutrálních kulturách naleznete CultureInfo v tématu Třída.For more information about the invariant culture, specific cultures, and neutral cultures, see the CultureInfo class.

Platí pro

Viz také