IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 16bitový unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 16-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt16 ToUInt16(IFormatProvider ^ provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Public Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

UInt16

16bitová unsigned integer ekvivalentní hodnotě této instance.An 16-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro