SecurityKeyIdentifier.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda jsou vlastnosti této instance určeny pouze pro čtení.Gets a value that indicates whether the properties of this instance are read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud jsou vlastnosti této instance jen pro čtení; v opačném případě false .true if the properties of this instance are read-only; otherwise, false. Výchozí formát je false.The default is false.

Poznámky

Chcete-li tuto instanci SecurityKeyIdentifier třídy nastavit jen pro čtení, zavolejte MakeReadOnly metodu.To make this instance of the SecurityKeyIdentifier class read-only, call the MakeReadOnly method.

Platí pro