Int32.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
override this.System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Int64

Hodnota aktuální instance převedená na Int64 .The value of the current instance, converted to an Int64.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int32 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToInt64(Int32) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt64(Int32) method.

Platí pro