ZipArchive.GetEntry(String) Metoda

Definice

Načte obálku pro zadanou položku v archivu zip.Retrieves a wrapper for the specified entry in the zip archive.

public:
 System::IO::Compression::ZipArchiveEntry ^ GetEntry(System::String ^ entryName);
public System.IO.Compression.ZipArchiveEntry GetEntry (string entryName);
member this.GetEntry : string -> System.IO.Compression.ZipArchiveEntry
Public Function GetEntry (entryName As String) As ZipArchiveEntry

Parametry

entryName
String

Cesta relativní ke kořenu archivu, který identifikuje položku, která se má načíst.A path, relative to the root of the archive, that identifies the entry to retrieve.

Návraty

Obálka pro zadanou položku v archivu; null, pokud položka v archivu neexistuje.A wrapper for the specified entry in the archive; null if the entry does not exist in the archive.

Výjimky

entryName je Empty.entryName is Empty.

entryName je null.entryName is null.

Archiv zip nepodporuje čtení.The zip archive does not support reading.

Archiv zip byl zlikvidován.The zip archive has been disposed.

Archiv zip je poškozený a jeho položky nelze načíst.The zip archive is corrupt, and its entries cannot be retrieved.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít metodu GetEntry k načtení položky.The following example shows how to use the GetEntry method to retrieve an entry.

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string zipPath = @"c:\example\result.zip";

      using (ZipArchive archive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update))
      {
        ZipArchiveEntry entry = archive.GetEntry("ExistingFile.txt");
        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(entry.Open()))
        {
          writer.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.End);
          writer.WriteLine("append line to file");
        }
        entry.LastWriteTime = DateTimeOffset.UtcNow.LocalDateTime;
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Dim zipPath As String = "c:\example\result.zip"

    Using archive As ZipArchive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update)
      Dim entry As ZipArchiveEntry = archive.GetEntry("ExistingFile.txt")

      Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(entry.Open())
        writer.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.End)
        writer.WriteLine("append line to file")
      End Using
      entry.LastWriteTime = DateTimeOffset.UtcNow.LocalDateTime
    End Using
  End Sub

End Module

Poznámky

Pokud v archivu existuje více položek, které mají zadaný název, bude vrácen první z nich.If multiple entries that have the specified name exist in the archive, the first one is returned. Název položky je porovnán s entryName pomocí ordinálního porovnání.The name of the entry is compared to entryName using ordinal comparison.

Platí pro