FileNotFoundException.FusionLog Vlastnost

Definice

Získá soubor protokolu, který popisuje, proč načtení sestavení se nezdařilo.Gets the log file that describes why loading of an assembly failed.

public:
 property System::String ^ FusionLog { System::String ^ get(); };
public string FusionLog { get; }
member this.FusionLog : string
Public ReadOnly Property FusionLog As String

Hodnota vlastnosti

Chyby oznámené službou mezipaměti sestavení.The errors reported by the assembly cache.

Výjimky

Volající nemá požadované oprávnění.The caller does not have the required permission.

Zabezpečení

SecurityPermission
k zajištění legitimaci a zobrazit a upravit zásady.to provide evidence and view and modify policy. Přidružené výčty: ControlEvidence, ControlPolicy.Associated enumerations: ControlEvidence, ControlPolicy.

Platí pro

Viz také