System.IO Obor názvů

System.IO – obor názvů obsahuje typy, které umožňují čtení a zápis do souborů a datových proudů a typy, které poskytují základní soubor a adresář podpory. The System.IO namespace contains types that allow reading and writing to files and data streams, and types that provide basic file and directory support.

Třídy

BinaryReader

Čte primitivní datové typy jako binární hodnoty v určitém kódování.Reads primitive data types as binary values in a specific encoding.

BinaryWriter

Zapisuje primitivní typy v binárním souboru do datového proudu a podporuje zápis řetězců do konkrétního kódování.Writes primitive types in binary to a stream and supports writing strings in a specific encoding.

BufferedStream

Přidá vrstvu vyrovnávací paměti pro operace čtení a zápisu v jiném datovém proudu.Adds a buffering layer to read and write operations on another stream. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Directory

Zpřístupňuje statické metody pro vytváření, přesouvání a vytváření výčtu adresářů a podadresářů.Exposes static methods for creating, moving, and enumerating through directories and subdirectories. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DirectoryInfo

Zpřístupňuje metody instance pro vytváření, přesouvání a vytváření výčtu adresářů a podadresářů.Exposes instance methods for creating, moving, and enumerating through directories and subdirectories. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DirectoryNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána, pokud nelze najít část souboru nebo adresáře.The exception that is thrown when part of a file or directory cannot be found.

DriveInfo

Poskytuje přístup k informacím na jednotce.Provides access to information on a drive.

DriveNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o přístup k jednotce nebo sdílené složce, která není k dispozici.The exception that is thrown when trying to access a drive or share that is not available.

EndOfStreamException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o čtení za koncem datového proudu.The exception that is thrown when reading is attempted past the end of a stream.

EnumerationOptions

Poskytuje možnosti výčtu souborů a adresářů.Provides file and directory enumeration options.

ErrorEventArgs

Poskytuje data pro událost Error.Provides data for the Error event.

File

Poskytuje statické metody pro vytváření, kopírování, odstraňování, přesouvání a otevírání jednoho souboru a pomůcky při vytváření FileStream objektů.Provides static methods for the creation, copying, deletion, moving, and opening of a single file, and aids in the creation of FileStream objects.

FileFormatException

Výjimka, která je vyvolána, když vstupní soubor nebo datový proud, který má být v souladu s určitou specifikací formátu souboru, je poškozen.The exception that is thrown when an input file or a data stream that is supposed to conform to a certain file format specification is malformed.

FileInfo

Poskytuje vlastnosti a metody instance pro vytváření, kopírování, odstraňování, přesouvání a otevírání souborů a pomůcky při vytváření FileStream objektů.Provides properties and instance methods for the creation, copying, deletion, moving, and opening of files, and aids in the creation of FileStream objects. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FileLoadException

Výjimka, která je vyvolána, když je nalezeno spravované sestavení, ale nelze jej načíst.The exception that is thrown when a managed assembly is found but cannot be loaded.

FileNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána, když se pokus o přístup k souboru, který na disku nevyskytuje, dojde k chybě.The exception that is thrown when an attempt to access a file that does not exist on disk fails.

FileStream

Poskytuje Stream pro soubor, který podporuje synchronní i asynchronní operace čtení i zápisu.Provides a Stream for a file, supporting both synchronous and asynchronous read and write operations.

FileSystemAclExtensions

Poskytuje metody statického rozšíření specifické pro systém Windows pro práci s atributy zabezpečení seznamu Access Control (ACL) pro soubory a adresáře.Provides Windows-specific static extension methods for manipulating Access Control List (ACL) security attributes for files and directories.

FileSystemEventArgs

Poskytuje data pro události adresáře: Changed, CreatedDeleted.Provides data for the directory events: Changed, Created, Deleted.

FileSystemInfo

Poskytuje základní třídu pro objekty FileInfo i DirectoryInfo.Provides the base class for both FileInfo and DirectoryInfo objects.

FileSystemWatcher

Naslouchat oznámením o změnách systému souborů a vyvolává události při změně adresáře nebo souboru v adresáři.Listens to the file system change notifications and raises events when a directory, or file in a directory, changes.

InternalBufferOverflowException

Výjimka vyvolaná při přetečení vnitřní vyrovnávací paměti.The exception thrown when the internal buffer overflows.

InvalidDataException

Výjimka, která je vyvolána, když je datový proud v neplatném formátu.The exception that is thrown when a data stream is in an invalid format.

IODescriptionAttribute

Nastaví popis vizuálních návrhářů, které se mohou zobrazit při odkazování na událost, zařízení nebo vlastnost.Sets the description visual designers can display when referencing an event, extender, or property.

IOException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k vstupně-výstupní chybě.The exception that is thrown when an I/O error occurs.

MemoryStream

Vytvoří datový proud, jehož záložní úložiště je paměti.Creates a stream whose backing store is memory.

Path

Provádí operace s String instancemi, které obsahují informace o cestě k souboru nebo adresáři.Performs operations on String instances that contain file or directory path information. Tyto operace se provádějí na různých platformách.These operations are performed in a cross-platform manner.

PathTooLongException

Výjimka, která je vyvolána, když cesta nebo plně kvalifikovaný název souboru je delší než maximální délka definovaná systémem.The exception that is thrown when a path or fully qualified file name is longer than the system-defined maximum length.

PipeException

Vyvolána, pokud dojde k chybě v rámci pojmenovaného kanálu.Thrown when an error occurs within a named pipe.

RenamedEventArgs

Poskytuje data pro událost Renamed.Provides data for the Renamed event.

Stream

Poskytuje obecné zobrazení posloupnosti bajtů.Provides a generic view of a sequence of bytes. Toto je abstraktní třída.This is an abstract class.

StreamReader

Implementuje TextReader, který čte znaky z bajtového datového proudu v konkrétním kódování.Implements a TextReader that reads characters from a byte stream in a particular encoding.

StreamWriter

Implementuje TextWriter pro zápis znaků do datového proudu v konkrétním kódování.Implements a TextWriter for writing characters to a stream in a particular encoding.

StringReader

Implementuje TextReader, který čte z řetězce.Implements a TextReader that reads from a string.

StringWriter

Implementuje TextWriter pro zápis informací do řetězce.Implements a TextWriter for writing information to a string. Informace jsou uloženy v podkladové StringBuilder.The information is stored in an underlying StringBuilder.

TextReader

Představuje čtecí modul, který může číst posloupnost posloupnosti znaků.Represents a reader that can read a sequential series of characters.

TextWriter

Představuje zapisovač, který může napsat posloupnost řady znaků.Represents a writer that can write a sequential series of characters. Tato třída je abstraktní.This class is abstract.

UnmanagedMemoryAccessor

Poskytuje náhodný přístup k nespravovaným blokům paměti ze spravovaného kódu.Provides random access to unmanaged blocks of memory from managed code.

UnmanagedMemoryStream

Poskytuje přístup k nespravovaným blokům paměti ze spravovaného kódu.Provides access to unmanaged blocks of memory from managed code.

WindowsRuntimeStorageExtensions

Obsahuje metody rozšíření pro rozhraní IStorageFile a IStorageFolder v prostředí Windows Runtime při vývoji aplikací pro Windows Store.Contains extension methods for the IStorageFile and IStorageFolder interfaces in the Windows Runtime when developing Windows Store apps.

WindowsRuntimeStreamExtensions

Obsahuje metody rozšíření pro převod mezi datovými proudy v prostředí Windows Runtime a spravovanými datovými proudy v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store.Contains extension methods for converting between streams in the Windows Runtime and managed streams in the .NET for Windows Store apps.

Struktury

WaitForChangedResult

Obsahuje informace o změně, ke které došlo.Contains information on the change that occurred.

Výčty

DriveType

Definuje konstanty pro typy jednotek, včetně CD, pevné, síťové, NoRootDirectory, paměti RAM, vyměnitelných a neznámých.Defines constants for drive types, including CDRom, Fixed, Network, NoRootDirectory, Ram, Removable, and Unknown.

FileAccess

Definuje konstanty pro přístup pro čtení, zápis nebo čtení a zápis do souboru.Defines constants for read, write, or read/write access to a file.

FileAttributes

Poskytuje atributy pro soubory a adresáře.Provides attributes for files and directories.

FileMode

Určuje, jak má operační systém otevřít soubor.Specifies how the operating system should open a file.

FileOptions

Představuje rozšířené možnosti pro vytvoření objektu FileStream.Represents advanced options for creating a FileStream object.

FileShare

Obsahuje konstanty pro řízení druhu přístupu k ostatním objektům FileStream může mít stejný soubor.Contains constants for controlling the kind of access other FileStream objects can have to the same file.

HandleInheritability

Určuje, zda je nadřízený popisovač děděný podřízenými procesy.Specifies whether the underlying handle is inheritable by child processes.

MatchCasing

Určuje typ znaku pro porovnávání znaků.Specifies the type of character casing to match.

MatchType

Určuje typ odpovídajícího zástupného znaku, který se má použít.Specifies the type of wildcard matching to use.

NotifyFilters

Určuje změny, které se mají sledovat v souboru nebo složce.Specifies changes to watch for in a file or folder.

SearchOption

Určuje, jestli se má hledat v aktuálním adresáři, nebo v aktuálním adresáři a všech podadresářích.Specifies whether to search the current directory, or the current directory and all subdirectories.

SeekOrigin

Určuje pozici v datovém proudu, který se má použít pro hledání.Specifies the position in a stream to use for seeking.

WatcherChangeTypes

Změny, které mohou nastat v souboru nebo adresáři.Changes that might occur to a file or directory.

Delegáti

ErrorEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje událost Error objektu FileSystemWatcher.Represents the method that will handle the Error event of a FileSystemWatcher object.

FileSystemEventHandler

Představuje metodu, která bude zpracovávat Changed, Creatednebo Deleted události třídy FileSystemWatcher.Represents the method that will handle the Changed, Created, or Deleted event of a FileSystemWatcher class.

RenamedEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje událost Renamed FileSystemWatcher třídy.Represents the method that will handle the Renamed event of a FileSystemWatcher class.