IODescriptionAttribute Třída

Definice

Nastaví popis vizuálních návrhářů, které se mohou zobrazit při odkazování na událost, zařízení nebo vlastnost.Sets the description visual designers can display when referencing an event, extender, or property.

public ref class IODescriptionAttribute : System::ComponentModel::DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public class IODescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
type IODescriptionAttribute = class
    inherit DescriptionAttribute
Public Class IODescriptionAttribute
Inherits DescriptionAttribute
Dědičnost
IODescriptionAttribute
Atributy

Poznámky

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

IODescriptionAttribute(String)

Inicializuje novou instanci třídy IODescriptionAttribute třídy.Initializes a new instance of the IODescriptionAttribute class.

Vlastnosti

Description

Získá popis.Gets the description.

DescriptionValue

Získá nebo nastaví řetězec uložený jako popis.Gets or sets the string stored as the description.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrátí, zda je hodnota daného objektu shodná s aktuálním DescriptionAttribute.Returns whether the value of the given object is equal to the current DescriptionAttribute.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se jedná o výchozí instanci DescriptionAttribute.Returns a value indicating whether this is the default DescriptionAttribute instance.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také