Pipe Třída

Definice

Výchozí PipeWriter a PipeReader implementace.The default PipeWriter and PipeReader implementation.

public ref class Pipe sealed
public sealed class Pipe
type Pipe = class
Public NotInheritable Class Pipe
Dědičnost
Pipe

Konstruktory

Pipe()

Inicializuje novou instanci Pipe třídy pomocí Default možností as.Initializes a new instance of the Pipe class using Default as options.

Pipe(PipeOptions)

Inicializuje novou instanci Pipe třídy se zadanými možnostmi.Initializes a new instance of the Pipe class with the specified options.

Vlastnosti

Reader

Získá PipeReader pro tento kanál.Gets the PipeReader for this pipe.

Writer

Získá PipeWriter pro tento kanál.Gets the PipeWriter for this pipe.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Reset()

Obnoví kanál.Resets the pipe.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro