UnmanagedMemoryAccessor.IsOpen Vlastnost

Definice

Určuje, zda je přístupový objekt aktuálně otevřen procesem.Determines whether the accessor is currently open by a process.

protected:
 property bool IsOpen { bool get(); };
protected bool IsOpen { get; }
member this.IsOpen : bool
Protected ReadOnly Property IsOpen As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, je-li otevřen přistupující objekt; v opačném případě false.true if the accessor is open; otherwise, false.

Platí pro