UnmanagedMemoryAccessor.ReadInt64(Int64) Metoda

Definice

Přečte 64 celé číslo z přístupového objektu.Reads a 64-bit integer from the accessor.

public:
 long ReadInt64(long position);
public long ReadInt64 (long position);
member this.ReadInt64 : int64 -> int64
Public Function ReadInt64 (position As Long) As Long

Parametry

position
Int64

Počet bajtů do přistupujícího objektu, od kterého se má začít číst.The number of bytes into the accessor at which to begin reading.

Návraty

Int64

Hodnota, která byla načtena.The value that was read.

Výjimky

Po position není dost bajtů, aby bylo možné číst hodnotu.There are not enough bytes after position to read a value.

position je menší než nula nebo větší než kapacita přístupového objektu.position is less than zero or greater than the capacity of the accessor.

Přistupující objekt nepodporuje čtení.The accessor does not support reading.

Přístupový objekt byl uvolněn.The accessor has been disposed.

Platí pro