Enumerable.Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource) Metoda

Definice

Připojí hodnotu na konec sekvence.Appends a value to the end of the sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ Append(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, TSource element);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> Append<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, TSource element);
static member Append : seq<'Source> * 'Source -> seq<'Source>
<Extension()>
Public Function Append(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), element As TSource) As IEnumerable(Of TSource)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot.A sequence of values.

element
TSource

Hodnota, ke které se má připojit source .The value to append to source.

Návraty

IEnumerable<TSource>

Nová sekvence, která končí na element .A new sequence that ends with element.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Append pro připojení hodnoty na konec sekvence.The following code example demonstrates how to use Append to append a value to the end of the sequence.

// Creating a list of numbers
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4 };

// Trying to append any value of the same type
numbers.Append(5);

// It doesn't work because the original list has not been changed
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));

// It works now because we are using a changed copy of the original list
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers.Append(5)));

// If you prefer, you can create a new list explicitly
List<int> newNumbers = numbers.Append(5).ToList();

// And then write to the console output
Console.WriteLine(string.Join(", ", newNumbers));

// This code produces the following output:
//
// 1, 2, 3, 4
// 1, 2, 3, 4, 5
// 1, 2, 3, 4, 5
' Creating a list of numbers
Dim numbers As New List(Of Integer)(New Integer() {1, 2, 3, 4})

' Trying to append any value of the same type
numbers.Append(5)

' It doesn't work because the original list has not been changed
Console.WriteLine(String.Join(", ", numbers))

' It works now because we are using a changed copy of the original list
Console.WriteLine(String.Join(", ", numbers.Append(5)))

' If you prefer, you can create a new list explicitly
Dim newNumbers As List(Of Integer) = numbers.Append(5).ToList

' And then write to the console output
Console.WriteLine(String.Join(", ", newNumbers))

' This code produces the following output:
'
' 1, 2, 3, 4
' 1, 2, 3, 4, 5
' 1, 2, 3, 4, 5

Poznámky

Poznámka

Tato metoda neupravuje prvky kolekce.This method does not modify the elements of the collection. Místo toho vytvoří kopii kolekce s novým prvkem.Instead, it creates a copy of the collection with the new element.

Platí pro