Enumerable.Count Metoda

Definice

Vrátí počet prvků v sekvenci.Returns the number of elements in a sequence.

Přetížení

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí počet prvků v sekvenci.Returns the number of elements in a sequence.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí číslo, které představuje, kolik prvků v zadané sekvenci vyhovuje podmínce.Returns a number that represents how many elements in the specified sequence satisfy a condition.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí počet prvků v sekvenci.Returns the number of elements in a sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Count(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source);
public static int Count<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
static member Count : seq<'Source> -> int
<Extension()>
Public Function Count(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence obsahující prvky, které mají být počítány.A sequence that contains elements to be counted.

Návraty

Int32

Počet prvků ve vstupní sekvenci.The number of elements in the input sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Počet elementů v source je větší než MaxValue .The number of elements in source is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Count<TSource>(IEnumerable<TSource>) k počítání prvků v poli.The following code example demonstrates how to use Count<TSource>(IEnumerable<TSource>) to count the elements in an array.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

try
{
  int numberOfFruits = fruits.Count();
  Console.WriteLine(
    "There are {0} fruits in the collection.",
    numberOfFruits);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("The count is too large to store as an Int32.");
  Console.WriteLine("Try using the LongCount() method instead.");
}

// This code produces the following output:
//
// There are 6 fruits in the collection.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

Try
  ' Count the number of items in the array.
  Dim numberOfFruits As Integer = fruits.Count()
  ' Display the output.
  Console.WriteLine($"There are {numberOfFruits} fruits in the collection.")
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("The count is too large to store as an Int32. Try using LongCount() instead.")
End Try

' This code produces the following output:
'
' There are 6 fruits in the collection.

Poznámky

Pokud typ source Implements ICollection<T> , tato implementace slouží k získání počtu prvků.If the type of source implements ICollection<T>, that implementation is used to obtain the count of elements. V opačném případě tato metoda určuje počet.Otherwise, this method determines the count.

Použijte LongCount metodu, pokud očekáváte a chcete, aby výsledek bylo větší než MaxValue .Use the LongCount method when you expect and want to allow the result to be greater than MaxValue.

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Count() klauzule přeložena k vyvolání Count .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Count() clause translates to an invocation of Count.

Platí pro

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Vrátí číslo, které představuje, kolik prvků v zadané sekvenci vyhovuje podmínce.Returns a number that represents how many elements in the specified sequence satisfy a condition.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Count(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, bool> ^ predicate);
public static int Count<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,bool> predicate);
static member Count : seq<'Source> * Func<'Source, bool> -> int
<Extension()>
Public Function Count(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), predicate As Func(Of TSource, Boolean)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence obsahující prvky, které mají být testovány a počítány.A sequence that contains elements to be tested and counted.

predicate
Func<TSource,Boolean>

Funkce pro otestování každého prvku podmínky.A function to test each element for a condition.

Návraty

Int32

Číslo, které představuje, kolik prvků v pořadí vyhovuje podmínkám ve funkci predikátu.A number that represents how many elements in the sequence satisfy the condition in the predicate function.

Výjimky

source nebo predicate je null .source or predicate is null.

Počet elementů v source je větší než MaxValue .The number of elements in source is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>) k počítání prvků v poli, které splní podmínku.The following code example demonstrates how to use Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>) to count the elements in an array that satisfy a condition.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public bool Vaccinated { get; set; }
}

public static void CountEx2()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Vaccinated=true },
          new Pet { Name="Boots", Vaccinated=false },
          new Pet { Name="Whiskers", Vaccinated=false } };

  try
  {
    int numberUnvaccinated = pets.Count(p => p.Vaccinated == false);
    Console.WriteLine("There are {0} unvaccinated animals.", numberUnvaccinated);
  }
  catch (OverflowException)
  {
    Console.WriteLine("The count is too large to store as an Int32.");
    Console.WriteLine("Try using the LongCount() method instead.");
  }
}

// This code produces the following output:
//
// There are 2 unvaccinated animals.
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Vaccinated As Boolean
End Structure

Public Shared Sub CountEx2()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Vaccinated = True},
         New Pet With {.Name = "Boots", .Vaccinated = False},
         New Pet With {.Name = "Whiskers", .Vaccinated = False}}

  Try
    ' Count the number of Pets in the array where the Vaccinated property is False.
    Dim numberUnvaccinated As Integer =
  pets.Count(Function(p) p.Vaccinated = False)
    ' Display the output.
    Console.WriteLine($"There are {numberUnvaccinated} unvaccinated animals.")
  Catch e As OverflowException
    Console.WriteLine("The count is too large to store as an Int32. Try using LongCount() instead.")
  End Try

End Sub

' This code produces the following output:
'
' There are 2 unvaccinated animals.

Poznámky

Pokud typ source Implements ICollection<T> , tato implementace slouží k získání počtu prvků.If the type of source implements ICollection<T>, that implementation is used to obtain the count of elements. V opačném případě tato metoda určuje počet.Otherwise, this method determines the count.

Použijte LongCount metodu, pokud očekáváte a chcete, aby výsledek bylo větší než MaxValue .You should use the LongCount method when you expect and want to allow the result to be greater than MaxValue.

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Count() klauzule přeložena k vyvolání Count .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Count() clause translates to an invocation of Count.

Platí pro