IQueryProvider Rozhraní

Definice

Definuje metody pro vytváření a spouštění dotazů, které jsou popsány IQueryable objektem.Defines methods to create and execute queries that are described by an IQueryable object.

public interface class IQueryProvider
public interface IQueryProvider
type IQueryProvider = interface
Public Interface IQueryProvider
Odvozené

Poznámky

IQueryProviderRozhraní je určeno pro implementaci poskytovateli dotazů.The IQueryProvider interface is intended for implementation by query providers.

Další informace o tom, jak vytvořit vlastního poskytovatele LINQ, najdete v tématu LINQ: sestavování poskytovatele IQueryable.For more information about how to create your own LINQ provider, see LINQ: Building an IQueryable Provider.

Metody

CreateQuery(Expression)

Vytvoří IQueryable objekt, který může vyhodnotit dotaz reprezentovaný zadaným stromem výrazů.Constructs an IQueryable object that can evaluate the query represented by a specified expression tree.

CreateQuery<TElement>(Expression)

Vytvoří IQueryable<T> objekt, který může vyhodnotit dotaz reprezentovaný zadaným stromem výrazů.Constructs an IQueryable<T> object that can evaluate the query represented by a specified expression tree.

Execute(Expression)

Provede dotaz reprezentovaný zadaným stromem výrazů.Executes the query represented by a specified expression tree.

Execute<TResult>(Expression)

Provede dotaz se silným typem reprezentovaný zadaným stromem výrazů.Executes the strongly-typed query represented by a specified expression tree.

Platí pro

Viz také