MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory Method

Definice

Přetížení

AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over the portion of the target string.

AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce počínaje zadaným indexem.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified index.

AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce, která začíná na zadané pozici znaku.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified character position.

AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range)

Vytvoří nový ReadOnlyMemory<Char> přes zadaný rozsah cílového řetězce.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a specified range of the target string.

AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce, který začíná na zadané pozici s délkou.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string beginning at a specified position with a length.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu Array.Creates a new memory region over the portion of the target array segment.

AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[])

Vytvoří novou oblast paměti nad cílovým polem.Creates a new memory region over the target array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu pole počínaje určenou pozicí na konec segmentu.Creates a new memory region over the portion of the target array segment starting at a specified position to the end of the segment.

AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole počínaje zadaným indexem na konec pole.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified index to the end of the array.

AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole počínaje zadanou pozicí až na konec pole.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole začínající na základě počátečního indexu rozsahu a končí na výhradním koncovém indexu rozsahu.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at inclusive start index of the range and ending at the exclusive end index of the range.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu pole začínající na zadané pozici se zadanou délkou.Creates a new memory region over the portion of the target array segment beginning at a specified position with a specified length.

AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového pole začínající na zadané pozici se zadanou délkou.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at a specified position with a specified length.

AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over the portion of the target string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text);
static member AsMemory : string -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

Návraty

Reprezentace znaku v paměti jen pro čtení v řetězci, nebo default Pokud text je null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce počínaje zadaným indexem.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified index.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, Index startIndex);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, Index startIndex);
static member AsMemory : string * Index -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, startIndex As Index) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

startIndex
Index Index Index Index

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

Návraty

Reprezentace znaku v paměti, která je jen pro čtení.The read-only character memory representation of the string.

AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce, která začíná na zadané pozici znaku.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified character position.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, int start);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, int start);
static member AsMemory : string * int -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, start As Integer) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

Návraty

Reprezentace znaku v paměti jen pro čtení v řetězci, nebo default Pokud text je null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

Výjimky

startnení v rozsahu text (start je < 0 nebo > text. Délka).start is not in the range of text (start is < 0 or > text.Length).

AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range)

Vytvoří nový ReadOnlyMemory<Char> přes zadaný rozsah cílového řetězce.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a specified range of the target string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, Range range);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, Range range);
static member AsMemory : string * Range -> ReadOnlyMemory<char>

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

range
Range Range Range Range

Rozsah, který označuje počáteční a délku řetězce v průřezu.The range that indicates the start and length of the sliced string.

Návraty

Reprezentace znaku v paměti, která je jen pro čtení.The read-only character memory representation of the string.

AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32)

Vytvoří novou ReadOnlyMemory<Char> část cílového řetězce, který začíná na zadané pozici s délkou.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string beginning at a specified position with a length.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, int start, int length);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, int start, int length);
static member AsMemory : string * int * int -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, start As Integer, length As Integer) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Požadovaná délka řezu.The desired length for the slice.

Návraty

Reprezentace znaku v paměti jen pro čtení v řetězci, nebo default Pokud text je null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

Výjimky

start, lengthnebo start není v rozsahutext. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of text.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu Array.Creates a new memory region over the portion of the target array segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu.The type of the segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Segment, který má být převeden.The segment to convert.

Návraty

Paměťová reprezentace segmentu.The memory representation of the segment.

AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[])

Vytvoří novou oblast paměti nad cílovým polem.Creates a new memory region over the target array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array);
static member AsMemory : 'T[] -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T()) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu pole počínaje určenou pozicí na konec segmentu.Creates a new memory region over the portion of the target array segment starting at a specified position to the end of the segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment, int start);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment, int start);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být začínat paměť.The index at which to begin the memory.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

Výjimky

segmentje kovarianta a typ segment není přesně. T[]segment is covariant, and the type of segment is not exactly T[].

startje menší než 0 nebo větší než segment.Count.start is less than 0 or greater than segment.Count.

Poznámky

Vrátí default hodnotu segment when.nullReturns default when segment is null.

AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole počínaje zadaným indexem na konec pole.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified index to the end of the array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, Index startIndex);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, Index startIndex);
static member AsMemory : 'T[] * Index -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), startIndex As Index) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

startIndex
Index Index Index Index

První pozice poleThe first position of the array.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole počínaje zadanou pozicí až na konec pole.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, int start);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, int start);
static member AsMemory : 'T[] * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), start As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Cílové pole.The target array.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být začínat paměť.The index at which to begin the memory.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

Výjimky

arrayje kovarianta a typ pole není přesně T[].array is covariant, and the array's type is not exactly T[].

startindex je menší než 0 nebo větší array.Lengthnež.start index less than 0 or greater than array.Length.

Poznámky

Vrátí default hodnotu array when.nullReturns default when array is null.

AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range)

Vytvoří novou oblast paměti v rámci části cílového pole začínající na základě počátečního indexu rozsahu a končí na výhradním koncovém indexu rozsahu.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at inclusive start index of the range and ending at the exclusive end index of the range.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, Range range);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, Range range);
static member AsMemory : 'T[] * Range -> Memory<'T>

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

range
Range Range Range Range

Rozsah, který má být převeden z pole.The range to convert from the array.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového segmentu pole začínající na zadané pozici se zadanou délkou.Creates a new memory region over the portion of the target array segment beginning at a specified position with a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment, int start, int length);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment, int start, int length);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> * int * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer, length As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být začínat paměť.The index at which to begin the memory.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet položek v paměti.The number of items in the memory.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

Výjimky

segmentje kovarianta a typ pole není přesně T[].segment is covariant, and the array's type is not exactly T[].

start, lengthnebo start není v rozsahusegment. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of segment.

Poznámky

Vrátí default hodnotu segment when.nullReturns default when segment is null.

AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32)

Vytvoří novou oblast paměti nad část cílového pole začínající na zadané pozici se zadanou délkou.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at a specified position with a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, int start, int length);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, int start, int length);
static member AsMemory : 'T[] * int * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), start As Integer, length As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Cílové pole.The target array.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být zahájena oblast paměti.The index at which to begin the memory region.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet položek v oblasti paměti.The number of items in the memory region.

Návraty

Reprezentace paměti celého nebo části pole.The memory representation of the whole or part of the array.

Výjimky

arrayje kovarianta a typ pole není přesně T[].array is covariant, and the array's type is not exactly T[].

start, lengthnebo start není v rozsahuarray. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of array.

Poznámky

Vrátí default hodnotu array when.nullReturns default when array is null.

Platí pro