MemoryExtensions.AsSpan MemoryExtensions.AsSpan MemoryExtensions.AsSpan MemoryExtensions.AsSpan Method

Definice

Přetížení

AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, přes řetězec.Creates a new read-only span over a string.

AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, v rámci části cílového řetězce ze zadané pozice na konec řetězce.Creates a new read-only span over a portion of the target string from a specified position to the end of the string.

AsSpan(String) AsSpan(String) AsSpan(String) AsSpan(String)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, nad část cílového řetězce ze zadané pozice pro zadaný počet znaků.Creates a new read-only span over a portion of the target string from a specified position for a specified number of characters.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>)

Vytvoří nový rozsah přes cílový segment pole.Creates a new span over a target array segment.

AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[])

Vytvoří nový rozsah přes cílové pole.Creates a new span over a target array.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index)

Vytvoří nový rozsah přes část cílového segmentu pole začínající v zadaném indexu a končí na konci segmentu.Creates a new span over a portion of the target array segment beginning at a specified index and ending at the end of the segment.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového segmentu pole ze zadané pozice na konec segmentu.Creates a new span over a portion of a target array segment from a specified position to the end of the segment.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range)

Vytvoří nový rozsah přes část cílového segmentu pole pomocí počátečních a koncových indexů rozsahu.Creates a new span over a portion of a target array segment using the range start and end indexes

AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index)

Vytvoří nový rozsah nad část cílového pole definovaného Index hodnotou.Creates a new span over the portion of the target array defined by an Index value.

AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole počínaje určenou pozicí až na konec pole.Creates a new span over a portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

AsSpan<T>(T[], Range) AsSpan<T>(T[], Range) AsSpan<T>(T[], Range)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole definovaného Range hodnotou.Creates a new span over a portion of a target array defined by a Range value.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového segmentu pole ze zadané pozice pro zadanou délku.Creates a new span over a portion of a target array segment from a specified position for a specified length.

AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole začínající na zadané pozici pro zadanou délku.Creates a new span over the portion of the target array beginning at a specified position for a specified length.

AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32) AsSpan(String, Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, přes řetězec.Creates a new read-only span over a string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> AsSpan(System::String ^ text, int start, int length);
public static ReadOnlySpan<char> AsSpan (this string text, int start, int length);
static member AsSpan : string * int * int -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function AsSpan (text As String, start As Integer, length As Integer) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Požadovaná délka řezu.The desired length for the slice.

Návraty

Reprezentace řetězce v rozsahu jen pro čtení.The read-only span representation of the string.

Výjimky

start, lengthnebo start není v rozsahutext. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of text.

Poznámky

Vrátí default hodnotu text when.nullReturns default when text is null.

AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32) AsSpan(String, Int32)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, v rámci části cílového řetězce ze zadané pozice na konec řetězce.Creates a new read-only span over a portion of the target string from a specified position to the end of the string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> AsSpan(System::String ^ text, int start);
public static ReadOnlySpan<char> AsSpan (this string text, int start);
static member AsSpan : string * int -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function AsSpan (text As String, start As Integer) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

Návraty

Reprezentace řetězce v rozsahu jen pro čtení.The read-only span representation of the string.

Výjimky

startje menší než 0 nebo větší než text.Length.start is less than 0 or greater than text.Length.

AsSpan(String) AsSpan(String) AsSpan(String) AsSpan(String)

Vytvoří nový rozsah, který je jen pro čtení, nad část cílového řetězce ze zadané pozice pro zadaný počet znaků.Creates a new read-only span over a portion of the target string from a specified position for a specified number of characters.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> AsSpan(System::String ^ text);
public static ReadOnlySpan<char> AsSpan (this string text);
static member AsSpan : string -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function AsSpan (text As String) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Cílový řetězec.The target string.

Návraty

Reprezentace řetězce v rozsahu jen pro čtení.The read-only span representation of the string.

Poznámky

Vrátí default hodnotu text when.nullReturns default when text is null.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>) AsSpan<T>(ArraySegment<T>)

Vytvoří nový rozsah přes cílový segment pole.Creates a new span over a target array segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(ArraySegment<T> segment);
public static Span<T> AsSpan<T> (this ArraySegment<T> segment);
static member AsSpan : ArraySegment<'T> -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (segment As ArraySegment(Of T)) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu pole.The type of the array segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Segment pole, který se má převést.The array segment to convert.

Návraty

Rozsah reprezentující segment pole.The span representation of the array segment.

AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[]) AsSpan<T>(T[])

Vytvoří nový rozsah přes cílové pole.Creates a new span over a target array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(cli::array <T> ^ array);
public static Span<T> AsSpan<T> (this T[] array);
static member AsSpan : 'T[] -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (array As T()) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Index)

Vytvoří nový rozsah přes část cílového segmentu pole začínající v zadaném indexu a končí na konci segmentu.Creates a new span over a portion of the target array segment beginning at a specified index and ending at the end of the segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(ArraySegment<T> segment, Index startIndex);
public static Span<T> AsSpan<T> (this ArraySegment<T> segment, Index startIndex);
static member AsSpan : ArraySegment<'T> * Index -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), startIndex As Index) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu pole.The type of the array segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

startIndex
Index Index Index Index

Index, na kterém má být zahájen rozsah.The index at which to begin the Span.

Návraty

Rozsah reprezentující segment pole.The span representation of the array segment.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového segmentu pole ze zadané pozice na konec segmentu.Creates a new span over a portion of a target array segment from a specified position to the end of the segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(ArraySegment<T> segment, int start);
public static Span<T> AsSpan<T> (this ArraySegment<T> segment, int start);
static member AsSpan : ArraySegment<'T> * int -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu pole.The type of the array segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, ve kterém se má zahájit síť SAN.The index at which to begin the san.

Návraty

Rozsah reprezentující segment pole.The span representation of the array segment.

Výjimky

segmentje kovarianta a typ pole není přesně T[].segment is covariant, and the array's type is not exactly T[].

startje menší než 0 nebo větší než segment.Count.start is less than 0 or greater than segment.Count.

Poznámky

Vrátí default hodnotu segment when.nullReturns default when segment is null.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Range)

Vytvoří nový rozsah přes část cílového segmentu pole pomocí počátečních a koncových indexů rozsahu.Creates a new span over a portion of a target array segment using the range start and end indexes

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(ArraySegment<T> segment, Range range);
public static Span<T> AsSpan<T> (this ArraySegment<T> segment, Range range);
static member AsSpan : ArraySegment<'T> * Range -> Span<'T>

Parametry typu

T

Typ segmentu pole.The type of the array segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

range
Range Range Range Range

Rozsah, který má počáteční a koncové indexy pro použití při vytváření řezů pole.The range which has start and end indexes to use for slicing the array.

Návraty

Rozsah reprezentující segment pole.The span representation of the array segment.

AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index) AsSpan<T>(T[], Index)

Vytvoří nový rozsah nad část cílového pole definovaného Index hodnotou.Creates a new span over the portion of the target array defined by an Index value.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(cli::array <T> ^ array, Index startIndex);
public static Span<T> AsSpan<T> (this T[] array, Index startIndex);
static member AsSpan : 'T[] * Index -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (array As T(), startIndex As Index) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The array type.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

startIndex
Index Index Index Index

Počáteční index.The starting index.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32) AsSpan<T>(T[], Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole počínaje určenou pozicí až na konec pole.Creates a new span over a portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(cli::array <T> ^ array, int start);
public static Span<T> AsSpan<T> (this T[] array, int start);
static member AsSpan : 'T[] * int -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (array As T(), start As Integer) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Počáteční index, ze kterého bude převedeno poleThe initial index from which the array will be converted.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

AsSpan<T>(T[], Range) AsSpan<T>(T[], Range) AsSpan<T>(T[], Range)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole definovaného Range hodnotou.Creates a new span over a portion of a target array defined by a Range value.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(cli::array <T> ^ array, Range range);
public static Span<T> AsSpan<T> (this T[] array, Range range);
static member AsSpan : 'T[] * Range -> Span<'T>

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

range
Range Range Range Range

Rozsah pole, které má být převedeno.The range of the array to convert.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsSpan<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového segmentu pole ze zadané pozice pro zadanou délku.Creates a new span over a portion of a target array segment from a specified position for a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(ArraySegment<T> segment, int start, int length);
public static Span<T> AsSpan<T> (this ArraySegment<T> segment, int start, int length);
static member AsSpan : ArraySegment<'T> * int * int -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer, length As Integer) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu pole.The type of the array segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Cílový segment poleThe target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být zahájen rozsah.The index at which to begin the span.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet položek v rozpětí.The number of items in the span.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

Výjimky

segmentje kovarianta a typ pole není přesně T[].segment is covariant, and the array's type is not exactly T[].

start, lengthnebo start není v rozsahusegment. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of segment.

Poznámky

Vrátí default hodnotu segment when.nullReturns default when segment is null.

AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32) AsSpan<T>(T[], Int32, Int32)

Vytvoří nový rozsah v rámci části cílového pole začínající na zadané pozici pro zadanou délku.Creates a new span over the portion of the target array beginning at a specified position for a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> AsSpan(cli::array <T> ^ array, int start, int length);
public static Span<T> AsSpan<T> (this T[] array, int start, int length);
static member AsSpan : 'T[] * int * int -> Span<'T>
<Extension()>
Public Function AsSpan(Of T) (array As T(), start As Integer, length As Integer) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ pole.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Cílové pole.The target array.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být zahájen rozsah.The index at which to begin the span.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet položek v rozpětí.The number of items in the span.

Návraty

Rozsah reprezentující pole.The span representation of the array.

Výjimky

arrayje kovarianta a typ pole není přesně T[]".array is covariant, and the array's type is not exactly T[]".

start, lengthnebo start není v rozsahutext. + lengthstart, length, or start + length is not in the range of text.

Poznámky

Vrátí default hodnotu array when.nullReturns default when array is null.

Platí pro