CredentialCache.DefaultNetworkCredentials Vlastnost

Definice

Získá pověření sítě aktuálního kontextu zabezpečení.Gets the network credentials of the current security context.

public:
 static property System::Net::NetworkCredential ^ DefaultNetworkCredentials { System::Net::NetworkCredential ^ get(); };
public static System.Net.NetworkCredential DefaultNetworkCredentials { get; }
member this.DefaultNetworkCredentials : System.Net.NetworkCredential
Public Shared ReadOnly Property DefaultNetworkCredentials As NetworkCredential

Hodnota vlastnosti

NetworkCredential

NetworkCredentialKterý představuje síťové přihlašovací údaje aktuálního uživatele nebo aplikace.An NetworkCredential that represents the network credentials of the current user or application.

Poznámky

Přihlašovací údaje vrácené vlastností platí DefaultNetworkCredentials jenom pro ověřování protokolem NTLM, Negotiate a Kerberos.The credentials returned by the DefaultNetworkCredentials property is applicable only for NTLM, negotiate, and Kerberos-based authentication.

Přihlašovací údaje vrácené funkcí DefaultNetworkCredentials představují přihlašovací údaje pro aktuální kontext zabezpečení, ve kterém je aplikace spuštěná.The credentials returned by DefaultNetworkCredentials represents the authentication credentials for the current security context in which the application is running. Pro aplikaci na straně klienta jsou to obvykle přihlašovací údaje systému Windows (uživatelské jméno, heslo a doména) uživatele, který aplikaci spouští.For a client-side application, these are usually the Windows credentials (user name, password, and domain) of the user running the application. V případě aplikací ASP.NET jsou výchozí přihlašovací údaje uživatele přihlašovací údaje uživatele přihlášeného uživatele nebo zosobněný uživatel.For ASP.NET applications, the default network credentials are the user credentials of the logged-in user, or the user being impersonated.

Platí pro