HttpListener.ExtendedProtectionSelector Delegát

Definice

Delegát volal k určení, který má ExtendedProtectionPolicy být použit pro každý HttpListener požadavek.A delegate called to determine the ExtendedProtectionPolicy to use for each HttpListener request.

public: delegate System::Security::Authentication::ExtendedProtection::ExtendedProtectionPolicy ^ HttpListener::ExtendedProtectionSelector(HttpListenerRequest ^ request);
public delegate System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy HttpListener.ExtendedProtectionSelector(HttpListenerRequest request);
type HttpListener.ExtendedProtectionSelector = delegate of HttpListenerRequest -> ExtendedProtectionPolicy
Public Delegate Function HttpListener.ExtendedProtectionSelector(request As HttpListenerRequest) As ExtendedProtectionPolicy 

Parametry

request
HttpListenerRequest

A HttpListenerRequest určíte rozšířenou zásadu ochrany, kterou HttpListener bude instance používat k poskytnutí rozšířené ochrany.The HttpListenerRequest to determine the extended protection policy that the HttpListener instance will use to provide extended protection.

Návratová hodnota

ExtendedProtectionPolicy

ExtendedProtectionPolicyObjekt, který určuje rozšířenou zásadu ochrany, která se má použít pro tento požadavek.An ExtendedProtectionPolicy object that specifies the extended protection policy to use for this request.

Poznámky

HttpListener.ExtendedProtectionSelectorTřída se používá s integrovaným ověřováním systému Windows k poskytnutí rozšířené ochrany.The HttpListener.ExtendedProtectionSelector class is used with integrated Windows authentication to provide extended protection. Pro každý požadavek může delegát zvolit nastavení, které HttpListener bude instance používat k poskytnutí rozšířené ochrany.For each request, the delegate can choose the settings that the HttpListener instance will use to provide extended protection.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také