HttpListener.Stop Metoda

Definice

Způsobí, že tato instance přestane přijímat nové příchozí žádosti a ukončí zpracování všech probíhajících žádostí.Causes this instance to stop receiving new incoming requests and terminates processing of all ongoing requests.

public:
 void Stop();
public void Stop ();
member this.Stop : unit -> unit
Public Sub Stop ()

Výjimky

Tento objekt je uzavřený.This object has been closed.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití Stop metody k zastavení zpracování příchozích požadavků.The following code example demonstrates using the Stop method to stop processing incoming requests.

// This example requires the System and System.Net namespaces.
public static void SimpleListenerExample(string[] prefixes)
{
  if (!HttpListener.IsSupported)
  {
    Console.WriteLine ("Windows XP SP2 or Server 2003 is required to use the HttpListener class.");
    return;
  }
  // URI prefixes are required,
  // for example "http://contoso.com:8080/index/".
  if (prefixes == null || prefixes.Length == 0)
   throw new ArgumentException("prefixes");

  // Create a listener.
  HttpListener listener = new HttpListener();
  // Add the prefixes.
  foreach (string s in prefixes)
  {
    listener.Prefixes.Add(s);
  }
  listener.Start();
  Console.WriteLine("Listening...");
  // Note: The GetContext method blocks while waiting for a request.
  HttpListenerContext context = listener.GetContext();
  HttpListenerRequest request = context.Request;
  // Obtain a response object.
  HttpListenerResponse response = context.Response;
  // Construct a response.
  string responseString = "<HTML><BODY> Hello world!</BODY></HTML>";
  byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(responseString);
  // Get a response stream and write the response to it.
  response.ContentLength64 = buffer.Length;
  System.IO.Stream output = response.OutputStream;
  output.Write(buffer,0,buffer.Length);
  // You must close the output stream.
  output.Close();
  listener.Stop();
}
Public Shared Sub SimpleListenerExample(prefixes As String())
  If Not HttpListener.IsSupported Then
    Console.WriteLine("Windows XP SP2 or Server 2003 is required to use the HttpListener class.")
    Return
  End If
  ' URI prefixes are required,
  ' for example "http://contoso.com:8080/index/".
  If prefixes Is Nothing Or prefixes.Length = 0 Then
    Throw New ArgumentException("prefixes")
  End If

  ' Create a listener
  Dim listener = New HttpListener()

  For Each s As String In prefixes
    listener.Prefixes.Add(s)
  Next
  listener.Start()
  Console.WriteLine("Listening...")
  ' Note: The GetContext method blocks while waiting for a request.
  Dim context As HttpListenerContext = listener.GetContext()
  Console.WriteLine("Listening...")
  ' Obtain a response object
  Dim request As HttpListenerRequest = context.Request
  ' Construct a response.
  Dim response As HttpListenerResponse = context.Response
  Dim responseString As String = "<HTML><BODY> Hello world!</BODY></HTML>"
  Dim buffer As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(responseString)
  ' Get a response stream and write the response to it.
  response.ContentLength64 = buffer.Length
  Dim output As System.IO.Stream = response.OutputStream
  output.Write(buffer, 0, buffer.Length)
  'You must close the output stream.
  output.Close()
  listener.Stop()
End Sub

Poznámky

Pokud je tato instance již zastavena, volání této metody nemá žádný vliv.If this instance is already stopped, calling this method has no effect.

Po zastavení HttpListener objektu můžete použít Start metodu k jejímu restartování.After you have stopped an HttpListener object, you can use the Start method to restart it.

Poznámky pro volající

Tento člen poskytuje trasovací informace, když je ve vaší aplikaci povoleno trasování sítě.This member outputs trace information when you enable network tracing in your application. Další informace najdete v tématu trasování sítě v .NET Framework.For more information, see Network Tracing in the .NET Framework.

Platí pro