WebPermission.Intersect(IPermission) Metoda

Definice

Vrátí logický průnik dvou WebPermission instancí.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Intersect(System::Security::IPermission ^ target);
public override System.Security.IPermission Intersect (System.Security.IPermission target);
override this.Intersect : System.Security.IPermission -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Intersect (target As IPermission) As IPermission

Parametry

target
IPermission

k WebPermission porovnání s aktuální instancí.

Návraty

IPermission

Nová WebPermission hodnota, která představuje průnik aktuální instance a target parametru . Pokud je průnik prázdný, vrátí metoda null .

Výjimky

target není null nebo typu WebPermission

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit instanci s WebPermission použitím logického průniku dvou WebPermission existujících instancí.

// Create a third WebPermission instance via the logical intersection of the previous
// two WebPermission instances.
WebPermission^ myWebPermission3 = (WebPermission^)(myWebPermission1->Intersect( myWebPermission2 ));

Console::WriteLine( "\nAttributes and Values of  the WebPermission instance after the Intersect are:\n" );
Console::WriteLine( myWebPermission3->ToXml() );

// Create a third WebPermission instance via the logical intersection of the previous
// two WebPermission instances.
WebPermission myWebPermission3 =(WebPermission) myWebPermission1.Intersect(myWebPermission2);

Console.WriteLine("\nAttributes and Values of  the WebPermission instance after the Intersect are:\n");   
Console.WriteLine(myWebPermission3.ToXml().ToString());
   ' Create a third WebPermission instance via the logical intersection of the previous
   ' two WebPermission instances.
   Dim myWebPermission3 As WebPermission = CType(myWebPermission1.Intersect(myWebPermission2), WebPermission)
   
   Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Attributes and Values of  the WebPermission instance after the Intersect are:" + ControlChars.Cr)
   Console.WriteLine(myWebPermission3.ToXml().ToString())
End Sub

Poznámky

Intersect vrátí , WebPermission která obsahuje oprávnění, která jsou společná v aktuální instanci i v instanci target .

Tato metoda přepisuje a Intersect je implementována pro podporu IPermission rozhraní.

Platí pro