Vector<T>.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Operator

Definice

Vrátí nový vektoru pomocí provádí logické bitové Or operace na každý prvek v dvěma vektory. Returns a new vector by performing a bitwise Or operation on each of the elements in two vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector<T> operator |(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> operator | (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right);
static member ( ||| ) : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)>
Public Shared Operator Or (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor, který je výsledkem bitový Or prvků v left a right. The vector that results from the bitwise Or of the elements in left and right.

Poznámky

BitwiseOr Metoda definuje bitový Or operace pro Vector<T> objekty.The BitwiseOr method defines the bitwise Or operation for Vector<T> objects.

Applies to: