Vector.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Vector.BitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>) Method

Definice

Vrátí nový vektoru pomocí provádí logické bitové Or operace na každý pár prvků v dvěma vektory.Returns a new vector by performing a bitwise Or operation on each pair of elements in two vectors.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> BitwiseOr(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> BitwiseOr<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member BitwiseOr : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function BitwiseOr(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru.The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ.T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru.The first vector.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektoru.The second vector.

Návraty

Výsledný vektoru.The resulting vector.

Platí pro