Vector.Subtract(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Subtract(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Subtract(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Subtract(Vector<T>, Vector<T>) Method

Definice

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou rozdíl mezi elementy ve druhém vektoru a jejich odpovídající elementy ve prvnímu vektoru. Returns a new vector whose values are the difference between the elements in the second vector and their corresponding elements in the first vector.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> Subtract(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> Subtract<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member Subtract : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function Subtract(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor rozdíl. The difference vector.

Applies to: