ReadOnlySpan<T>.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Načte položku z rozsahu určeného jen pro čtení v zadaném indexu založeném na nule.Gets an item from the read-only span at the specified zero-based index.

public:
 property T& ^ default[int] { T& ^ get(int index); };
public T this[int index] { get; }
member this.Item(int) : 'T
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Index založený na nule elementu, který se má načíst.The zero-based index of the element to get.

Hodnota vlastnosti

T

Prvek z rozsahu určeného jen pro čtení.The element from the read-only span.

Výjimky

index je menší než nula nebo větší než nebo rovno Length .index is less then zero or greater than or equal to Length.

Platí pro