Assembly.LoadFile Metoda

Definice

Načte obsah souboru sestavení.Loads the contents of an assembly file.

Přetížení

LoadFile(String)

Načte obsah souboru sestavení v zadané cestě.Loads the contents of an assembly file on the specified path.

LoadFile(String, Evidence)
Zastaralé.
Zastaralé.

Načte sestavení dané cesty, načtením sestavení do domény volajícího pomocí poskytnuté legitimace.Loads an assembly given its path, loading the assembly into the domain of the caller using the supplied evidence.

LoadFile(String)

Načte obsah souboru sestavení v zadané cestě.Loads the contents of an assembly file on the specified path.

public:
 static System::Reflection::Assembly ^ LoadFile(System::String ^ path);
public static System.Reflection.Assembly LoadFile (string path);
static member LoadFile : string -> System.Reflection.Assembly
Public Shared Function LoadFile (path As String) As Assembly

Parametry

path
String

Plně kvalifikovaná cesta k souboru, který se má načístThe fully qualified path of the file to load.

Návraty

Assembly

Načtení sestavení.The loaded assembly.

Výjimky

pathArgument není absolutní cesta.The path argument is not an absolute path.

pathParametr je null .The path parameter is null.

Soubor, který byl nalezen, nelze načíst.A file that was found could not be loaded.

-nebo--or-

Schopnost spouštět kód ve vzdálených sestaveních je zakázaná.The ability to execute code in remote assemblies is disabled. Viz < loadFromRemoteSources > .See <loadFromRemoteSources>.

pathParametr je prázdný řetězec ("") nebo neexistuje.The path parameter is an empty string ("") or does not exist.

path není platným sestavením.path is not a valid assembly.

-nebo--or-

Verze 2,0 nebo novější modulu CLR (Common Language Runtime) je aktuálně načtená a path byla zkompilována s novější verzí.Version 2.0 or later of the common language runtime is currently loaded and path was compiled with a later version.

Poznámky

Použijte LoadFile metodu pro načtení a zkontrolování sestavení, která mají stejnou identitu, ale jsou umístěna v různých cestách.Use the LoadFile method to load and examine assemblies that have the same identity, but are located in different paths. LoadFile nenačte soubory do kontextu load-from a nevyřeší závislosti pomocí cesty načtení jako LoadFrom metoda.LoadFile does not load files into the load-from context, and does not resolve dependencies using the load path, as the LoadFrom method does. LoadFile je užitečné v tomto omezeném scénáři, protože LoadFrom nemůže být použita k načtení sestavení, která mají stejné identity, ale různé cesty; načte pouze první takové sestavení.LoadFile is useful in this limited scenario because LoadFrom cannot be used to load assemblies that have the same identities but different paths; it will load only the first such assembly.

Počínaje .NET Framework 4, pokud path Určuje sestavení ve vzdáleném umístění, načítání sestavení je ve výchozím nastavení zakázáno a LoadFile metoda vyvolá výjimku FileLoadException .Starting with .NET Framework 4, if path specifies an assembly in a remote location, assembly loading is disabled by default, and the LoadFile method throws a FileLoadException. Pokud chcete povolit provádění kódu načteného ze vzdálených umístění, můžete použít <loadFromRemoteSources> konfigurační prvek.To enable execution of code loaded from remote locations, you can use the <loadFromRemoteSources> configuration element.

Platí pro

LoadFile(String, Evidence)

Upozornění

This method is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. Please use an overload of LoadFile which does not take an Evidence parameter. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Upozornění

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Načte sestavení dané cesty, načtením sestavení do domény volajícího pomocí poskytnuté legitimace.Loads an assembly given its path, loading the assembly into the domain of the caller using the supplied evidence.

public:
 static System::Reflection::Assembly ^ LoadFile(System::String ^ path, System::Security::Policy::Evidence ^ securityEvidence);
public static System.Reflection.Assembly LoadFile (string path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence);
[System.Obsolete("This method is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. Please use an overload of LoadFile which does not take an Evidence parameter. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public static System.Reflection.Assembly LoadFile (string path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence);
[System.Obsolete]
public static System.Reflection.Assembly LoadFile (string path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence);
static member LoadFile : string * System.Security.Policy.Evidence -> System.Reflection.Assembly
[<System.Obsolete("This method is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. Please use an overload of LoadFile which does not take an Evidence parameter. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
static member LoadFile : string * System.Security.Policy.Evidence -> System.Reflection.Assembly
[<System.Obsolete>]
static member LoadFile : string * System.Security.Policy.Evidence -> System.Reflection.Assembly
Public Shared Function LoadFile (path As String, securityEvidence As Evidence) As Assembly

Parametry

path
String

Plně kvalifikovaná cesta k souboru sestavení.The fully qualified path of the assembly file.

securityEvidence
Evidence

Důkaz pro načtení sestavení.Evidence for loading the assembly.

Návraty

Assembly

Načtení sestavení.The loaded assembly.

Atributy

Výjimky

pathArgument není absolutní cesta.The path argument is not an absolute path.

pathParametr je null .The path parameter is null.

pathParametr je prázdný řetězec ("") nebo neexistuje.The path parameter is an empty string ("") or does not exist.

Soubor, který byl nalezen, nelze načíst.A file that was found could not be loaded.

-nebo--or-

Schopnost spouštět kód ve vzdálených sestaveních je zakázaná.The ability to execute code in remote assemblies is disabled. Viz < loadFromRemoteSources > .See <loadFromRemoteSources>.

path není platným sestavením.path is not a valid assembly.

-nebo--or-

Verze 2,0 nebo novější modulu CLR (Common Language Runtime) je aktuálně načtená a path byla zkompilována s novější verzí.Version 2.0 or later of the common language runtime is currently loaded and path was compiled with a later version.

securityEvidence není null .securityEvidence is not null. Ve výchozím nastavení není starší zásada CAS povolena v .NET Framework 4; Pokud není povoleno, securityEvidence musí být null .By default, legacy CAS policy is not enabled in the .NET Framework 4; when it is not enabled, securityEvidence must be null.

Poznámky

Použijte LoadFile metodu pro načtení a zkontrolování sestavení, která mají stejnou identitu, ale jsou umístěna v různých cestách.Use the LoadFile method to load and examine assemblies that have the same identity, but are located in different paths. LoadFile nenačte soubory do LoadFrom kontextu a nevyřeší závislosti pomocí cesty načtení jako LoadFrom metoda.LoadFile does not load files into the LoadFrom context, and does not resolve dependencies using the load path, as the LoadFrom method does. LoadFile je užitečné v tomto omezeném scénáři, protože LoadFrom nemůže být použita k načtení sestavení, která mají stejné identity, ale různé cesty; načte pouze první takové sestavení.LoadFile is useful in this limited scenario because LoadFrom cannot be used to load assemblies that have the same identities but different paths; it will load only the first such assembly.

Počínaje .NET Framework 4, pokud path Určuje sestavení ve vzdáleném umístění, načítání sestavení je ve výchozím nastavení zakázáno a LoadFile metoda vyvolá výjimku FileLoadException .Starting with .NET Framework 4, if path specifies an assembly in a remote location, assembly loading is disabled by default, and the LoadFile method throws a FileLoadException. Pokud chcete povolit provádění kódu načteného ze vzdálených umístění, můžete použít <loadFromRemoteSources> konfigurační prvek.To enable execution of code loaded from remote locations, you can use the <loadFromRemoteSources> configuration element.

Platí pro