FieldInfo._FieldInfo.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) Metoda

Definice

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._FieldInfo.Invoke(System::UInt32 dispIdMember, Guid % riid, System::UInt32 lcid, short wFlags, IntPtr pDispParams, IntPtr pVarResult, IntPtr pExcepInfo, IntPtr puArgErr) = System::Runtime::InteropServices::_FieldInfo::Invoke;
void _FieldInfo.Invoke (uint dispIdMember, ref Guid riid, uint lcid, short wFlags, IntPtr pDispParams, IntPtr pVarResult, IntPtr pExcepInfo, IntPtr puArgErr);
abstract member System.Runtime.InteropServices._FieldInfo.Invoke : uint32 * Guid * uint32 * int16 * nativeint * nativeint * nativeint * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._FieldInfo.Invoke : uint32 * Guid * uint32 * int16 * nativeint * nativeint * nativeint * nativeint -> unit
Sub Invoke (dispIdMember As UInteger, ByRef riid As Guid, lcid As UInteger, wFlags As Short, pDispParams As IntPtr, pVarResult As IntPtr, pExcepInfo As IntPtr, puArgErr As IntPtr) Implements _FieldInfo.Invoke

Parametry

dispIdMember
UInt32

Identifikuje člena.Identifies the member.

riid
Guid

Vyhrazeno pro budoucí použití.Reserved for future use. Musí mít hodnotu IID_NULL.Must be IID_NULL.

lcid
UInt32

Kontext národního prostředí pro interpretaci argumentů.The locale context in which to interpret arguments.

wFlags
Int16

Příznaky popisující kontext volání.Flags describing the context of the call.

pDispParams
IntPtr

Ukazatel na strukturu obsahující matici argumentů, pole DISPID pro pojmenované argumenty a počty prvků v polích.Pointer to a structure containing an array of arguments, an array of argument DISPIDs for named arguments, and counts for the number of elements in the arrays.

pVarResult
IntPtr

Ukazatel na umístění, kde má být uložen výsledek.Pointer to the location where the result is to be stored.

pExcepInfo
IntPtr

Ukazatel na strukturu, která obsahuje informace o výjimce.Pointer to a structure that contains exception information.

puArgErr
IntPtr

Index prvního argumentu, který obsahuje chybu.The index of the first argument that has an error.

Implementuje

Výjimky

Přístup s pozdní vazbou pomocí rozhraní COM IDispatch není podporován.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Další informace naleznete v tématu IDispatch:: Invoke.For more information, see IDispatch::Invoke.

Platí pro