TypeDefinition.BaseType Vlastnost

Definice

Získá základní typ definice typu: buď TypeSpecificationHandle, TypeReferenceHandle nebo TypeDefinitionHandle.Gets the base type of the type definition: either TypeSpecificationHandle, TypeReferenceHandle or TypeDefinitionHandle.

public:
 property System::Reflection::Metadata::EntityHandle BaseType { System::Reflection::Metadata::EntityHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.EntityHandle BaseType { get; }
member this.BaseType : System.Reflection.Metadata.EntityHandle
Public ReadOnly Property BaseType As EntityHandle

Hodnota vlastnosti

Základní typ definice typu.The base type of the type definition.

Platí pro