EntityHandle Struktura

Definice

Představuje entitu metadat (například odkaz na typ, definice typu, specifikace typu, definice metody nebo vlastní atribut).Represents a metadata entity (such as a type reference, type definition, type specification, method definition, or custom attribute).

public value class EntityHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::EntityHandle>
public struct EntityHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.EntityHandle>
type EntityHandle = struct
Public Structure EntityHandle
Implements IEquatable(Of EntityHandle)
Dědičnost
EntityHandle
Implementuje

Poznámky

Pomocí EntityHandle můžete ukládat více typů popisovačů entit.Use EntityHandle to store multiple kinds of entity handles. Má menší nároky na paměť než Handle.It has a smaller memory footprint than Handle.

Pole

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Vlastnosti

IsNil
Kind

Metody

Equals(EntityHandle)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda aktuální instance a zadaný EntityHandle jsou stejné.Returns a value that indicates whether the current instance and the specified EntityHandle are equal.

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je aktuální instance a zadaný objekt shodná.Returns a value that indicates whether the current instance and the specified object are equal.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

Operátory

Equality(EntityHandle, EntityHandle)
Explicit(Handle to EntityHandle)
Implicit(EntityHandle to Handle)
Inequality(EntityHandle, EntityHandle)

Platí pro