System.Reflection.Metadata Obor názvů

Obsahuje typy, které reprezentují informace metadat o sestaveních, modulech, členech, parametrech a dalších entitách ve spravovaném kódu. Contains types that represent metadata information about assemblies, modules, members, parameters, and other entities in managed code.

Třídy

AssemblyExtensions
BlobBuilder
DebugMetadataHeader
HandleComparer
ILOpCodeExtensions
ImageFormatLimitationException

Výjimka, která je vyvolána, když pokus o zápis metadat překročí limit poskytnutý specifikací formátu.The exception that is thrown when an attempt to write metadata exceeds a limit given by the format specification. Například při překročení limitu velikosti haldy.For example, when the heap size limit is exceeded.

MetadataReader

Čte metadata definovaná specifikací rozhraní příkazového řádku ECMA 335.Reads metadata as defined by the ECMA 335 CLI specification.

MetadataReaderProvider

Poskytuje MetadataReader pro metadata uložená v poli bajtů, v bloku paměti nebo v datovém proudu.Provides a MetadataReader for metadata stored in an array of bytes, a memory block, or a stream.

MetadataStringDecoder

Poskytuje MetadataReader Vlastní mechanizmus pro dekódování sekvencí bajtů v metadatech, které představují text.Provides the MetadataReader with a custom mechanism for decoding byte sequences in metadata that represent text.

MethodBodyBlock
PEReaderExtensions

Struktury

ArrayShape

Představuje tvar typu pole.Represents the shape of an array type.

AssemblyDefinition
AssemblyDefinitionHandle
AssemblyFile
AssemblyFileHandle
AssemblyFileHandleCollection

Představuje kolekci AssemblyFileHandle .Represents a collection of AssemblyFileHandle.

AssemblyFileHandleCollection.Enumerator
AssemblyReference
AssemblyReferenceHandle
AssemblyReferenceHandleCollection

Kolekce odkazů na sestavení.A collection of assembly references.

AssemblyReferenceHandleCollection.Enumerator
Blob
BlobBuilder.Blobs
BlobContentId
BlobHandle
BlobReader
BlobWriter
Constant
ConstantHandle
CustomAttribute
CustomAttributeHandle
CustomAttributeHandleCollection
CustomAttributeHandleCollection.Enumerator
CustomAttributeNamedArgument<TType>

Představuje pojmenovaný argument Dekódovatelné z podpisu vlastního atributu.Represents a named argument decoded from a custom attribute signature.

CustomAttributeTypedArgument<TType>

Představuje typový argument pro vlastní atribut metadat.Represents a typed argument for a custom metadata attribute.

CustomAttributeValue<TType>

Představuje vlastní atribut typu určeného parametrem TType .Represents a custom attribute of the type specified by TType.

CustomDebugInformation
CustomDebugInformationHandle
CustomDebugInformationHandleCollection
CustomDebugInformationHandleCollection.Enumerator
DeclarativeSecurityAttribute
DeclarativeSecurityAttributeHandle
DeclarativeSecurityAttributeHandleCollection
DeclarativeSecurityAttributeHandleCollection.Enumerator
Document

Zdrojový dokument v metadatech ladění.The source document in the debug metadata.

DocumentHandle
DocumentHandleCollection
DocumentHandleCollection.Enumerator
DocumentNameBlobHandle

BlobHandlePředstavuje objekt BLOB v haldě #Blob v přenosném souboru PDB strukturovaném jako název dokumentu.A BlobHandle representing a blob on #Blob heap in Portable PDB structured as Document Name.

EntityHandle

Představuje entitu metadat (například odkaz na typ, definice typu, specifikace typu, definice metody nebo vlastní atribut).Represents a metadata entity (such as a type reference, type definition, type specification, method definition, or custom attribute).

EventAccessors
EventDefinition
EventDefinitionHandle
EventDefinitionHandleCollection
EventDefinitionHandleCollection.Enumerator
ExceptionRegion
ExportedType
ExportedTypeHandle
ExportedTypeHandleCollection

Představuje kolekci TypeReferenceHandle instancí.Represents a collection of TypeReferenceHandle instances.

ExportedTypeHandleCollection.Enumerator
FieldDefinition
FieldDefinitionHandle
FieldDefinitionHandleCollection
FieldDefinitionHandleCollection.Enumerator
GenericParameter
GenericParameterConstraint
GenericParameterConstraintHandle
GenericParameterConstraintHandleCollection

Představuje kolekci omezení parametru obecného typu.Represents a collection of constraints of a generic type parameter.

GenericParameterConstraintHandleCollection.Enumerator
GenericParameterHandle
GenericParameterHandleCollection

Představuje kolekci parametrů obecného typu metody nebo typu.Represents a collection of generic type parameters of a method or type.

GenericParameterHandleCollection.Enumerator
GuidHandle
Handle

Představuje libovolnou entitu metadat (například odkaz na typ, definici typu, specifikaci typu, definici metody nebo vlastní atribut) nebo hodnotu (řetězec, objekt blob, GUID nebo uživatelský řetězec).Represents any metadata entity (such as a type reference, a type definition, a type specification, a method definition, or a custom attribute) or value (a string, blob, guid, or user string).

ImportDefinition
ImportDefinitionCollection
ImportDefinitionCollection.Enumerator
ImportScope

Poskytuje informace o lexikálním rozsahu, ve kterém jsou k dispozici skupiny importů.Provides information about the lexical scope within which a group of imports are available. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

ImportScopeCollection
ImportScopeCollection.Enumerator
ImportScopeHandle
InterfaceImplementation
InterfaceImplementationHandle
InterfaceImplementationHandleCollection
InterfaceImplementationHandleCollection.Enumerator
LocalConstant

Poskytuje informace o místních konstantách.Provides information about local constants. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

LocalConstantHandle
LocalConstantHandleCollection
LocalConstantHandleCollection.Enumerator
LocalScope

Poskytuje informace o rozsahu místních proměnných a konstant.Provides information about the scope of local variables and constants. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

LocalScopeHandle
LocalScopeHandleCollection
LocalScopeHandleCollection.ChildrenEnumerator
LocalScopeHandleCollection.Enumerator
LocalVariable

Poskytuje informace o místních proměnných.Provides information about local variables. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

LocalVariableHandle
LocalVariableHandleCollection
LocalVariableHandleCollection.Enumerator
ManifestResource
ManifestResourceHandle
ManifestResourceHandleCollection

Představuje kolekci ManifestResourceHandle instancí.Represents a collection of ManifestResourceHandle instances.

ManifestResourceHandleCollection.Enumerator
MemberReference
MemberReferenceHandle
MemberReferenceHandleCollection

Představuje kolekci MemberReferenceHandle instancí.Represents a collection of MemberReferenceHandle instances.

MemberReferenceHandleCollection.Enumerator
MetadataStringComparer

Poskytuje pomocníkům porovnávání řetězců dotazování řetězců v metadatech, pokud je to možné.Provides string comparison helpers to query strings in metadata while avoiding allocation if possible.

MethodDebugInformation

Poskytuje informace o ladění přidružené k definici metody.Provides debug information associated with a method definition. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

MethodDebugInformationHandle
MethodDebugInformationHandleCollection
MethodDebugInformationHandleCollection.Enumerator
MethodDefinition
MethodDefinitionHandle
MethodDefinitionHandleCollection
MethodDefinitionHandleCollection.Enumerator
MethodImplementation
MethodImplementationHandle
MethodImplementationHandleCollection
MethodImplementationHandleCollection.Enumerator
MethodImport
MethodSignature<TType>

Představuje metodu (definici, odkaz nebo samostatnou) nebo podpis vlastnosti.Represents a method (definition, reference, or standalone) or property signature. V případě vlastností signatura odpovídá rozlišení metody getter SignatureHeader .In the case of properties, the signature matches that of a getter with a distinguishing SignatureHeader.

MethodSpecification
MethodSpecificationHandle
ModuleDefinition
ModuleDefinitionHandle
ModuleReference
ModuleReferenceHandle
NamespaceDefinition
NamespaceDefinitionHandle

Poskytuje popisovač definice oboru názvů.Provides a handle to a namespace definition.

Parameter
ParameterHandle
ParameterHandleCollection

Obsahuje kolekci parametrů zadané metody.Contains a collection of parameters of a specified method.

ParameterHandleCollection.Enumerator
PropertyAccessors
PropertyDefinition
PropertyDefinitionHandle
PropertyDefinitionHandleCollection
PropertyDefinitionHandleCollection.Enumerator
ReservedBlob<THandle>

Představuje popisovač a odpovídající objekt BLOB haldy metadat, která byla vyhrazena pro budoucí aktualizaci obsahu.Represents a handle and a corresponding blob on a metadata heap that was reserved for future content update.

SequencePoint
SequencePointCollection
SequencePointCollection.Enumerator
SignatureHeader

Představuje charakteristiky podpisu určené počátečním bajtem objektů BLOB podpisu.Represents the signature characteristics specified by the leading byte of signature blobs.

StandaloneSignature
StandaloneSignatureHandle
StringHandle
TypeDefinition
TypeDefinitionHandle
TypeDefinitionHandleCollection

Obsahuje kolekci TypeDefinitionHandle instancí.Contains a collection of TypeDefinitionHandle instances.

TypeDefinitionHandleCollection.Enumerator
TypeLayout
TypeReference
TypeReferenceHandle
TypeReferenceHandleCollection

Obsahuje kolekci TypeReferenceHandle instancí.Contains a collection of TypeReferenceHandle instances.

TypeReferenceHandleCollection.Enumerator
TypeSpecification
TypeSpecificationHandle
UserStringHandle

Představuje popisovač haldy řetězců uživatele.Represents a handle to the user string heap.

Rozhraní

IConstructedTypeProvider<TType>
ICustomAttributeTypeProvider<TType>
IPrimitiveTypeProvider<TType>
ISignatureTypeProvider<TType>
ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>
ISimpleTypeProvider<TType>
ISZArrayTypeProvider<TType>
ITypeProvider<TType>

Výčty

ConstantTypeCode

Určuje hodnoty, které reprezentují typy konstant metadat.Specifies values that represent types of metadata constants.

CustomAttributeNamedArgumentKind

Určuje konstanty definující druhy argumentů v signatuře vlastního atributu.Specifies constants that define the kinds of arguments in a custom attribute signature.

ExceptionRegionKind
HandleKind
ILOpCode
ImportDefinitionKind
LocalVariableAttributes
MemberReferenceKind

Určuje konstanty, které označují, zda MemberReference odkazuje na metodu nebo pole.Specifies constants that indicate whether a MemberReference references a method or field.

MetadataKind
MetadataReaderOptions
MetadataStreamOptions
PrimitiveSerializationTypeCode

Určuje konstanty, které definují kódy typů používané ke kódování typů primitivních hodnot v CustomAttribute objektu BLOB hodnot.Specifies constants that define the type codes used to encode types of primitive values in a CustomAttribute value blob.

PrimitiveTypeCode

Určuje konstanty, které definují primitivní typy nalezené v podpisech metadat.Specifies constants that define primitive types found in metadata signatures.

SerializationTypeCode

Určuje kódy typů používané ke kódování typů hodnot v CustomAttributeValue<TType> objektu BLOB.Specifies type codes used to encode the types of values in a CustomAttributeValue<TType> blob.

SignatureAttributes

Určuje další příznaky, které lze použít na signatury metody.Specifies additional flags that can be applied to method signatures. Podkladové hodnoty polí v tomto typu odpovídají reprezentace v počátečním bajtu podpisu reprezentovaném SignatureHeader strukturou.The underlying values of the fields in this type correspond to the representation in the leading signature byte represented by a SignatureHeader structure.

SignatureCallingConvention

Určuje, jak jsou argumenty v daném podpisu předány volajícímu volaný.Specifies how arguments in a given signature are passed from the caller to the callee. Podkladové hodnoty polí v tomto typu odpovídají reprezentace v počátečním bajtu podpisu reprezentovaném SignatureHeader strukturou.The underlying values of the fields in this type correspond to the representation in the leading signature byte represented by a SignatureHeader structure.

SignatureKind

Určuje druh podpisu.Specifies the signature kind. Podkladové hodnoty polí v tomto typu odpovídají reprezentace v počátečním bajtu podpisu reprezentovaném SignatureHeader strukturou.The underlying values of the fields in this type correspond to the representation in the leading signature byte represented by a SignatureHeader structure.

SignatureTypeCode

Určuje konstanty definující typy kódů používané v kódování signatury.Specifies constants that define type codes used in signature encoding.

SignatureTypeKind

Určuje definici typu signatury.Indicates the type definition of the signature.

StandaloneSignatureKind

Označuje, zda StandaloneSignature představuje samostatnou metodu nebo podpis místní proměnné.Indicates whether a StandaloneSignature represents a standalone method or local variable signature.