MethodBase.IsGenericMethodDefinition Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je metoda definicí obecné metody.Gets a value indicating whether the method is a generic method definition.

public:
 virtual property bool IsGenericMethodDefinition { bool get(); };
public virtual bool IsGenericMethodDefinition { get; }
member this.IsGenericMethodDefinition : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsGenericMethodDefinition As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud aktuální MethodBase objekt představuje definici obecné metody; v opačném případě false .true if the current MethodBase object represents the definition of a generic method; otherwise, false.

Poznámky

Pokud aktuální MethodBase představuje definici obecné metody, pak:If the current MethodBase represents a generic method definition, then:

Poznámka

Obecné typy nejsou ve výchozím nastavení podporovány; Tato vlastnost vrací, false Pokud není přepsána v odvozené třídě.Generics are not supported by default; this property returns false if not overridden in a derived class. Obecné konstruktory nejsou podporovány v .NET Framework verze 2,0, takže tato vlastnost vrátí, false Pokud je aktuální instance typu ConstructorInfo .Generic constructors are not supported in the .NET Framework version 2.0, so this property returns false if the current instance is of type ConstructorInfo.

Seznam neutrálních podmínek pro podmínky specifické pro obecné metody naleznete v této IsGenericMethod Vlastnosti.For a list of the invariant conditions for terms specific to generic methods, see the IsGenericMethod property. Seznam neutrálních podmínek pro jiné výrazy používané v obecné reflexi naleznete v této Type.IsGenericType Vlastnosti.For a list of the invariant conditions for other terms used in generic reflection, see the Type.IsGenericType property.

Platí pro

Viz také