Module.ResolveType Metoda

Definice

Vrátí typ identifikovaný tokenem metadat.Returns the type identified by a metadata token.

Přetížení

ResolveType(Int32)

Vrátí typ identifikovaný zadaným tokenem metadat.Returns the type identified by the specified metadata token.

ResolveType(Int32, Type[], Type[])

Vrátí typ identifikovaný zadaným tokenem metadat v kontextu definovaném zadanými parametry obecného typu.Returns the type identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ResolveType(Int32)

Vrátí typ identifikovaný zadaným tokenem metadat.Returns the type identified by the specified metadata token.

public:
 Type ^ ResolveType(int metadataToken);
public Type ResolveType (int metadataToken);
member this.ResolveType : int -> Type
Public Function ResolveType (metadataToken As Integer) As Type

Parametry

metadataToken
Int32

Token metadat, který identifikuje typ v modulu.A metadata token that identifies a type in the module.

Návraty

Objekt Type představující typ identifikovaný zadaným tokenem metadat.A Type object representing the type that is identified by the specified metadata token.

Výjimky

metadataToken není token pro typ v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a token for a type in the scope of the current module.

-nebo--or- metadataToken je TypeSpec, jehož signatura obsahuje typ elementu var (parametr typu obecného typu) nebo mvar (parametr typu Obecné metody).metadataToken is a TypeSpec whose signature contains element type var (a type parameter of a generic type) or mvar (a type parameter of a generic method).

metadataToken není platným tokenem v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a valid token in the scope of the current module.

Poznámky

Chcete-li vyřešit token metadat pro TypeSpec, jehož signatura obsahuje ELEMENT_TYPE_VAR nebo ELEMENT_TYPE_MVAR, použijte přetížení metody ResolveType(Int32, Type[], Type[]), které umožňuje zadat potřebný kontext.To resolve a metadata token for a TypeSpec whose signature contains ELEMENT_TYPE_VAR or ELEMENT_TYPE_MVAR, use the ResolveType(Int32, Type[], Type[]) method overload, which allows you to supply the necessary context. To znamená, že při překladu tokenu metadat pro typ, který závisí na parametrech obecného typu obecného typu a/nebo na obecnou metodu, ve které je token vložený, je nutné použít přetížení, které umožňuje zadání těchto parametrů typu.That is, when you are resolving a metadata token for a type that depends on the generic type parameters of the generic type and/or the generic method in which the token is embedded, you must use the overload that allows you to supply those type parameters.

Poznámka

Informace o tokenech metadat najdete v dokumentaci k Common Language Infrastructure (CLI), zejména v oddílu b: definice metadat a sémantika.Information about metadata tokens can be found in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation, especially "Partition II: Metadata Definition and Semantics". Dokumentace je k dispozici online; v tématu ECMA C# a Common Language Infrastructure Standards na webu ecma -335-Common Language Infrastructure (CLI) si přečtěte na webu ECMA.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

ResolveType(Int32, Type[], Type[])

Vrátí typ identifikovaný zadaným tokenem metadat v kontextu definovaném zadanými parametry obecného typu.Returns the type identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

public:
 Type ^ ResolveType(int metadataToken, cli::array <Type ^> ^ genericTypeArguments, cli::array <Type ^> ^ genericMethodArguments);
public Type ResolveType (int metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments);
member this.ResolveType : int * Type[] * Type[] -> Type
Public Function ResolveType (metadataToken As Integer, genericTypeArguments As Type(), genericMethodArguments As Type()) As Type

Parametry

metadataToken
Int32

Token metadat, který identifikuje typ v modulu.A metadata token that identifies a type in the module.

genericTypeArguments
Type[]

Pole objektů Type představujících argumenty obecného typu typu, kde je token v oboru, nebo null Pokud tento typ není obecný.An array of Type objects representing the generic type arguments of the type where the token is in scope, or null if that type is not generic.

genericMethodArguments
Type[]

Pole objektů Type představujících argumenty obecného typu metody, kde je token v oboru, nebo null, pokud tato metoda není obecná.An array of Type objects representing the generic type arguments of the method where the token is in scope, or null if that method is not generic.

Návraty

Objekt Type představující typ identifikovaný zadaným tokenem metadat.A Type object representing the type that is identified by the specified metadata token.

Výjimky

metadataToken není token pro typ v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a token for a type in the scope of the current module.

-nebo--or- metadataToken je TypeSpec, jehož signatura obsahuje typ elementu var (parametr typu obecného typu) nebo mvar (parametr typu Obecné metody) a nebyly zadány nezbytné argumenty obecného typu pro buď genericTypeArguments a genericMethodArguments.metadataToken is a TypeSpec whose signature contains element type var (a type parameter of a generic type) or mvar (a type parameter of a generic method), and the necessary generic type arguments were not supplied for either or both of genericTypeArguments and genericMethodArguments.

metadataToken není platným tokenem v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a valid token in the scope of the current module.

Poznámky

Použijte metodu Type.GetGenericArguments u typu, kde metadataToken je v oboru pro získání pole argumentů obecného typu pro genericTypeArguments.Use the Type.GetGenericArguments method on the type where metadataToken is in scope to obtain an array of generic type arguments for genericTypeArguments. Použijte metodu MethodInfo.GetGenericArguments pro metodu, kde metadataToken je v oboru pro získání pole argumentů obecného typu pro genericTypeArguments.Use the MethodInfo.GetGenericArguments method on the method where metadataToken is in scope to obtain an array of generic type arguments for genericTypeArguments. Je vždy bezpečné poskytnout tyto argumenty, i když nejsou potřeba.It is always safe to provide these arguments, even when they are not needed.

Poznámka

Informace o tokenech metadat najdete v dokumentaci k Common Language Infrastructure (CLI), zejména v oddílu b: definice metadat a sémantika.Information about metadata tokens can be found in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation, especially "Partition II: Metadata Definition and Semantics". Dokumentace je k dispozici online; v tématu ECMA C# a Common Language Infrastructure Standards na webu ecma -335-Common Language Infrastructure (CLI) si přečtěte na webu ECMA.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

Pro kód, který znázorňuje rozlišení tokenu pomocí obecného kontextu (tj. parametry obecného typu obecného typu a/nebo obecnou metodu, ve které je token vložený), viz metoda ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]).For code that demonstrates token resolution using the generic context (that is, the generic type parameters of the generic type and/or the generic method in which the token is embedded) see the ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]) method.

Platí pro