RuntimeReflectionExtensions.GetMethodInfo(Delegate) Metoda

Definice

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodInfo(Delegate ^ del);
public static System.Reflection.MethodInfo GetMethodInfo (this Delegate del);
public static System.Reflection.MethodInfo? GetMethodInfo (this Delegate del);
static member GetMethodInfo : Delegate -> System.Reflection.MethodInfo
<Extension()>
Public Function GetMethodInfo (del As Delegate) As MethodInfo

Parametry

del
Delegate

Delegát, který chcete prověřit.The delegate to examine.

Návraty

MethodInfo

Objekt, který představuje metodu.An object that represents the method.

Výjimky

del je null.del is null.

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Platí pro

Viz také