ResolveEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává TypeResolve událost, ResourceResolve nebo AssemblyResolve AppDomain .Represents a method that handles the TypeResolve, ResourceResolve, or AssemblyResolve event of an AppDomain.

public delegate System::Reflection::Assembly ^ ResolveEventHandler(System::Object ^ sender, ResolveEventArgs ^ args);
public delegate System.Reflection.Assembly? ResolveEventHandler(object? sender, ResolveEventArgs args);
public delegate System.Reflection.Assembly ResolveEventHandler(object sender, ResolveEventArgs args);
[System.Serializable]
public delegate System.Reflection.Assembly ResolveEventHandler(object sender, ResolveEventArgs args);
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public delegate System.Reflection.Assembly ResolveEventHandler(object sender, ResolveEventArgs args);
type ResolveEventHandler = delegate of obj * ResolveEventArgs -> Assembly
[<System.Serializable>]
type ResolveEventHandler = delegate of obj * ResolveEventArgs -> Assembly
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ResolveEventHandler = delegate of obj * ResolveEventArgs -> Assembly
Public Delegate Function ResolveEventHandler(sender As Object, args As ResolveEventArgs) As Assembly 

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

args
ResolveEventArgs

Data událostiThe event data.

Návratová hodnota

Assembly

Sestavení, které řeší typ, sestavení nebo prostředek; nebo null , pokud sestavení nelze přeložit.The assembly that resolves the type, assembly, or resource; or null if the assembly cannot be resolved.

Atributy

Poznámky

Pokud zavaděč běhové třídy nemůže přeložit odkaz na sestavení, typ nebo prostředek, jsou vyvolány odpovídající události, aby zpětné volání informovalo o modulu runtime, který sestavení odkazovaného sestavení, typu nebo prostředku je v.If the runtime class loader cannot resolve a reference to an assembly, type, or resource, the corresponding events are raised to give the callback a chance to tell the runtime which assembly the referenced assembly, type, or resource is in. Je zodpovědný za to, že ResolveEventHandler vrátí sestavení, které vyřeší typ, sestavení nebo prostředek, nebo vrátí hodnotu null, pokud sestavení není rozpoznáno.It is the responsibility of the ResolveEventHandler to return the assembly that resolves the type, assembly, or resource, or to return null if the assembly is not recognized. Další informace naleznete v tématu řešení zátěže sestavení a AppDomain.ResourceResolve AppDomain.AssemblyResolve událostí, a AppDomain.ReflectionOnlyAssemblyResolve .For more information, see Resolving Assembly Loads and the AppDomain.ResourceResolve, AppDomain.AssemblyResolve, and AppDomain.ReflectionOnlyAssemblyResolve events.

Důležité

Počínaje .NET Framework 4 se System.ResolveEventHandler událost vyvolá pro všechna sestavení, včetně sestavení prostředků.Beginning with the .NET Framework 4, the System.ResolveEventHandler event is raised for all assemblies, including resource assemblies. V dřívějších verzích nebyla událost vyvolaná pro sestavení prostředků.In earlier versions, the event was not raised for resource assemblies. Pokud je operační systém lokalizován, obslužná rutina může být volána několikrát: jednou pro každou jazykovou verzi v záložním řetězci.If the operating system is localized, the handler might be called multiple times: once for each culture in the fallback chain.

Každá odvozená třída třídy Delegate a MulticastDelegate má konstruktor a Invoke metodu.Every derived class of Delegate and MulticastDelegate has a constructor and an Invoke method. Podívejte se na příklad kódu C++ v popisu Delegate třídy.See the C++ code example in the description for the Delegate class.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také