IsJitIntrinsic Třída

Definice

Označuje, že upravená metoda je vnitřní hodnota, pro kterou může kompilátor JIT (just-in-time) provést speciální generování kódu.Indicates that a modified method is an intrinsic value for which the just-in-time (JIT) compiler can perform special code generation. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class IsJitIntrinsic abstract sealed
public static class IsJitIntrinsic
type IsJitIntrinsic = class
Public Class IsJitIntrinsic
Dědičnost
IsJitIntrinsic

Poznámky

Kompilátory generují vlastní modifikátory v rámci metadat pro změnu způsobu, jakým kompilátor JIT (just-in-time) zpracovává hodnoty, pokud výchozí chování není vhodné.Compilers emit custom modifiers within metadata to change the way that the just-in-time (JIT) compiler handles values when the default behavior is not appropriate. Když kompilátor JIT nalezne vlastní modifikátor, zpracuje hodnotu způsobem, který určuje modifikátor.When the JIT compiler encounters a custom modifier, it handles the value in the way that the modifier specifies. Kompilátory mohou použít vlastní modifikátory na metody, parametry a návratové hodnoty.Compilers can apply custom modifiers to methods, parameters, and return values. Kompilátor JIT musí reagovat na požadované modifikátory, ale může ignorovat volitelné modifikátory.The JIT compiler must respond to required modifiers but can ignore optional modifiers.

Vlastní modifikátory můžete vygenerovat do metadat pomocí jednoho z následujících postupů:You can emit custom modifiers into metadata using one of the following techniques:

Platí pro