_ConstructorInfo.Equals(Object) Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k Equals(Object) metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the Equals(Object) method.

public:
 bool Equals(System::Object ^ other);
public bool Equals (object other);
abstract member Equals : obj -> bool
Public Function Equals (other As Object) As Boolean

Parametry

other
Object

Pro porovnání s aktuálním Object. ObjectThe Object to compare with the current Object.

Návraty

true, Object Object Pokudjezadaný,vopačnémpřípaděseshodujesaktuálním.falsetrue if the specified Object is equal to the current Object; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Metoda určuje, zda je zadaný Object parametr stejný jako aktuální Object. EqualsThe Equals method determines whether the specified Object is equal to the current Object.

Platí pro