_FieldInfo.ToString Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi ToString() .Provides COM objects with version-independent access to the ToString() method.

public:
 System::String ^ ToString();
public string ToString ();
abstract member ToString : unit -> string
Public Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězec, který představuje aktuální Object .A string that represents the current Object.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Platí pro