IEnumMoniker.Next(Int32, IMoniker[], IntPtr) Metoda

Definice

Načte zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Retrieves a specified number of items in the enumeration sequence.

public:
 int Next(int celt, cli::array <System::Runtime::InteropServices::ComTypes::IMoniker ^> ^ rgelt, IntPtr pceltFetched);
public int Next (int celt, System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker[] rgelt, IntPtr pceltFetched);
abstract member Next : int * System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker[] * nativeint -> int
Public Function Next (celt As Integer, rgelt As IMoniker(), pceltFetched As IntPtr) As Integer

Parametry

celt
Int32

Počet monikerů, které se mají vrátit rgelt.The number of monikers to return in rgelt.

rgelt
IMoniker[]

Když tato metoda vrátí, obsahuje odkaz na vyčíslované monikery.When this method returns, contains a reference to the enumerated monikers. Tento parametr je předán bez inicializace.This parameter is passed uninitialized.

pceltFetched
IntPtr

Až tato metoda vrátí, obsahuje odkaz na skutečný počet monikerů, které jsou uvedeny v rgelt.When this method returns, contains a reference to the actual number of monikers enumerated in rgelt.

Návraty

S_OKPokud parametr odpovídá celt parametru; v opačném S_FALSEpřípadě. pceltFetchedS_OK if the pceltFetched parameter equals the celt parameter; otherwise, S_FALSE.

Poznámky

Další informace o nástroji IEnumMoniker::Nextnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumMoniker::Next, see the MSDN Library.

Platí pro