IEnumVARIANT.Clone Metoda

Definice

Vytvoří nový enumerátor, který bude obsahovat stejný stav výčtu jako aktuální.Creates a new enumerator that contains the same enumeration state as the current one.

public:
 System::Runtime::InteropServices::ComTypes::IEnumVARIANT ^ Clone();
public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IEnumVARIANT Clone ();
abstract member Clone : unit -> System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IEnumVARIANT
Public Function Clone () As IEnumVARIANT

Návraty

IEnumVARIANT odkaz na nově vytvořený enumerátor.An IEnumVARIANT reference to the newly created enumerator.

Poznámky

Další informace o IEnumVARIANT::Clonenajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumVARIANT::Clone, see the MSDN Library.

Platí pro