IEnumVARIANT.Reset Metoda

Definice

Obnoví posloupnost výčtu na začátek.Resets the enumeration sequence to the beginning.

public:
 int Reset();
public int Reset ();
abstract member Reset : unit -> int
Public Function Reset () As Integer

Návraty

Hodnota HRESULT s hodnotou S_OKAn HRESULT with the value S_OK.

Poznámky

Další informace o nástroji IEnumVARIANT::Resetnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumVARIANT::Reset, see the MSDN Library.

Platí pro