ITypeComp Rozhraní

Definice

Poskytuje spravovanou definici ITypeComp rozhraní.Provides the managed definition of the ITypeComp interface.

public interface class ITypeComp
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020403-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface ITypeComp
type ITypeComp = interface
Public Interface ITypeComp
Atributy

Poznámky

Další informace o ITypeComp rozhraní najdete v knihovně MSDN.For more information about the ITypeComp interface, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Metody

Bind(String, Int32, Int16, ITypeInfo, DESCKIND, BINDPTR)

Namapuje název na člena typu nebo vytvoří vazby globálních proměnných a funkcí obsažených v knihovně typů.Maps a name to a member of a type, or binds global variables and functions contained in a type library.

BindType(String, Int32, ITypeInfo, ITypeComp)

Váže se k popisům typů obsaženým v knihovně typů.Binds to the type descriptions contained within a type library.

Platí pro