ITypeLib Rozhraní

Definice

Poskytuje spravovanou definici ITypeLib rozhraní.Provides the managed definition of the ITypeLib interface.

public interface class ITypeLib
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020402-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface ITypeLib
type ITypeLib = interface
Public Interface ITypeLib
Odvozené
Atributy

Poznámky

Další informace o ITypeLib rozhraní najdete v knihovně MSDN.For additional information about the ITypeLib interface, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Metody

FindName(String, Int32, ITypeInfo[], Int32[], Int16)

Vyhledá výskyty popisu typu v knihovně typů.Finds occurrences of a type description in a type library.

GetDocumentation(Int32, String, String, Int32, String)

Načte řetězec dokumentace knihovny, úplný název a cestu souboru nápovědy a identifikátor kontextu pro téma nápovědy k knihovně v souboru nápovědy.Retrieves the library's documentation string, the complete Help file name and path, and the context identifier for the library Help topic in the Help file.

GetLibAttr(IntPtr)

Načte strukturu, která obsahuje atributy knihovny.Retrieves the structure that contains the library's attributes.

GetTypeComp(ITypeComp)

Umožňuje kompilátoru klienta navazovat vazby na typy, proměnné, konstanty a globální funkce knihovny.Enables a client compiler to bind to a library's types, variables, constants, and global functions.

GetTypeInfo(Int32, ITypeInfo)

Načte zadaný popis typu v knihovně.Retrieves the specified type description in the library.

GetTypeInfoCount()

Vrátí počet popisů typů v knihovně typů.Returns the number of type descriptions in the type library.

GetTypeInfoOfGuid(Guid, ITypeInfo)

Načte popis typu, který odpovídá zadanému identifikátoru GUID.Retrieves the type description that corresponds to the specified GUID.

GetTypeInfoType(Int32, TYPEKIND)

Načte typ popisu typu.Retrieves the type of a type description.

IsName(String, Int32)

Určuje, zda předaný řetězec obsahuje název typu nebo členu popsaný v knihovně.Indicates whether a passed-in string contains the name of a type or member described in the library.

ReleaseTLibAttr(IntPtr)

GetLibAttr(IntPtr) Uvolňuje TYPELIBATTR strukturu původně získanou z metody.Releases the TYPELIBATTR structure originally obtained from the GetLibAttr(IntPtr) method.

Platí pro