ITypeLibExporterNotifySink Rozhraní

Definice

Poskytuje mechanismus zpětného volání pro konvertor sestavení pro informování volajícího o stavu převodu a k zapojení volajícího do samotného procesu převodu.Provides a callback mechanism for the assembly converter to inform the caller of the status of the conversion, and involve the caller in the conversion process itself.

public interface class ITypeLibExporterNotifySink
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("f1c3bf77-c3e4-11d3-88e7-00902754c43a")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("F1C3BF77-C3E4-11d3-88E7-00902754C43A")]
public interface ITypeLibExporterNotifySink
type ITypeLibExporterNotifySink = interface
Public Interface ITypeLibExporterNotifySink
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní se používá v procesu převodu spravovaného sestavení na knihovnu typů modelu COM.This interface is used in the process of converting a managed assembly to a COM type library.

Metody

ReportEvent(ExporterEventKind, Int32, String)

Upozorní volajícího, že během konverze sestavení došlo k události.Notifies the caller that an event occurred during the conversion of an assembly.

ResolveRef(Assembly)

Vyzve uživatele, aby vyřešil odkaz na jiné sestavení.Asks the user to resolve a reference to another assembly.

Platí pro