InterfaceTypeAttribute Třída

Definice

Označuje, zda je spravované rozhraní duální, pouze pro odesílání, nebo IUnknown pouze v případě, že je vystaveno objektu com.Indicates whether a managed interface is dual, dispatch-only, or IUnknown -only when exposed to COM.

public ref class InterfaceTypeAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class InterfaceTypeAttribute : Attribute
type InterfaceTypeAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class InterfaceTypeAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
InterfaceTypeAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak InterfaceTypeAttribute ovládací prvky, jak je rozhraní COM vystaveno.The following example shows how InterfaceTypeAttribute controls how the interface is exposed to COM.

using namespace System::Runtime::InteropServices;

//Interface is exposed to COM as dual.
interface class IMyInterface1{};

//Insert code here.
//Interface is exposed to COM as IDispatch.

[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType::InterfaceIsIDispatch)]
interface class IMyInterface2{};
//Insert code here.
using System.Runtime.InteropServices;

//Interface is exposed to COM as dual.
interface IMyInterface1 
{
    //Insert code here.
}

//Interface is exposed to COM as IDispatch.
[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
interface IMyInterface2 
{
    //Insert code here.
}
Imports System.Runtime.InteropServices

'Interface is exposed to COM as dual.
Interface IMyInterface1
     'Insert code here.
End Interface

'Interface is exposed to COM as IDispatch.
<InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)> _
Interface IMyInterface2
    'Insert code here.
End Interface

Poznámky

Tento atribut lze použít pro rozhraní.You can apply this attribute to interfaces.

Ve výchozím nastavení zpřístupňuje Tlbexp. exe (Exportér knihovny typů) spravované rozhraní modelu COM jako duální rozhraní, které poskytuje flexibilitu pozdní vazby nebo výkonu prvotní vazby.By default, the Tlbexp.exe (Type Library Exporter) exposes a managed interface to COM as a dual interface, giving you the flexibility of late binding or the performance of early binding. ComInterfaceType Výčet vám umožní přepsat výchozí chování a zadat pouze pozdní vazbu nebo pouze počáteční vazbu.The ComInterfaceType enumeration enables you to override the default behavior and specify late binding only or early binding only. Například můžete použít InterfaceType (ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch) na rozhraní k vytvoření metadat, která omezují volající na pozdní vazby.For example, you can apply InterfaceType (ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch) to an interface to produce metadata to restrict callers to late binding only. I když rozhraní odvozená z IDispatch rozhraní jsou často duální InterfaceIsIDispatch , člen výčtu povoluje pouze volání s pozdní vazbou na metody rozhraní.Although interfaces that derive from the IDispatch interface are often dual, the InterfaceIsIDispatch enumeration member allows only late-bound calls to the interface methods. Tento atribut nemá žádný vliv na spravované zobrazení rozhraní.This attribute has no effect on the managed view of the interface. Další informace o tom, jak jsou rozhraní vystavena modelu COM, naleznete v tématu Exported Type Conversion.For additional information on how interfaces are exposed to COM, see Exported Type Conversion.

Nástroj Tlbimp. exe (importér knihovny typů) používá tento atribut i pro importovaná neduální rozhraní; použije příslušný člen výčtu k označení, že rozhraní je pouze pro odesílání, nebo IUnknown pouze.The Tlbimp.exe (Type Library Importer) also applies this attribute to imported, nondual interfaces; it applies the appropriate enumeration member to indicate that the interface is dispatch-only or IUnknown -only.

Konstruktory

InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType)

Inicializuje novou instanci InterfaceTypeAttribute třídy se zadaným ComInterfaceType členem výčtu.Initializes a new instance of the InterfaceTypeAttribute class with the specified ComInterfaceType enumeration member.

InterfaceTypeAttribute(Int16)

Inicializuje novou instanci InterfaceTypeAttribute třídy se zadaným ComInterfaceType členem výčtu.Initializes a new instance of the InterfaceTypeAttribute class with the specified ComInterfaceType enumeration member.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
Value

ComInterfaceType Získá hodnotu, která popisuje, jak by mělo být rozhraní vystaveno modelu COM.Gets the ComInterfaceType value that describes how the interface should be exposed to COM.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také