MarshalAsAttribute.MarshalTypeRef Pole

Definice

Implementuje MarshalType jako typ.Implements MarshalType as a type.

public: Type ^ MarshalTypeRef;
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public Type MarshalTypeRef;
val mutable MarshalTypeRef : Type
Public MarshalTypeRef As Type 

Hodnota pole

Atributy

Poznámky

K určení vlastního typu zařazovacího modulu pro parametr, pole nebo návratový typ můžete použít buď MarshalTypeRef pole nebo. MarshalTypeYou can use either the MarshalTypeRef or MarshalType field to specify a custom marshaler type for the attributed parameter, field, or return type. Pole umožňuje jednodušší MarshalType použití pomocí zkrácení syntaxe. MarshalTypeRefThe MarshalTypeRef field allows easier usage of MarshalType by shortening the syntax. V následujícím příkladu první řádek představuje syntaxi using MarshalType a druhý řádek představuje syntaxi pomocí. MarshalTypeRefIn the following example, the first line represents syntax using MarshalType and the second line represents syntax using MarshalTypeRef.

[MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalType = "Assembly, NameSpace.TypeName")]   
[MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef = typeof(NameSpace.TypeName)]  

Type Můžete nastavit objekt GetType pomocí typeof v C#, v Visual Basic nebo typeid v. C++You can set a Type object using typeof in C#, GetType in Visual Basic, or typeid in C++. Další informace o vytváření a používání vlastních zařazování najdete v tématu vlastní zařazování.For additional information about creating and using custom marshalers, see Custom Marshaling.

Platí pro

Viz také