MarshalAsAttribute.SizeConst Pole

Definice

Určuje počet prvků v poli pevné délky nebo počet znaků (ne bajtů) v řetězci, který má být importován.Indicates the number of elements in the fixed-length array or the number of characters (not bytes) in a string to import.

public: int SizeConst;
public int SizeConst;
val mutable SizeConst : int
Public SizeConst As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole je vyžadováno pro ByValArray členy System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType a ByValTStr výčtu.This field is required for the ByValArray and ByValTStr members of the System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType enumeration. Vzhledem k tomu, že komprimovaný formát metadat je omezený na 0x1FFFFFFF, rozsah povolených hodnot pro SizeConst je (> = 0 a < = 0x1FFFFFFF).Because the compressed format of the metadata is limited to 0x1FFFFFFF, the range of allowed values for SizeConst are (>= 0 and <= 0x1FFFFFFF).

Další informace naleznete v tématu Výchozí zařazování pro pole.For additional information, see Default Marshaling for Arrays.

Platí pro

Viz také