UCOMIConnectionPointContainer Rozhraní

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IConnectionPointContainer.Use IConnectionPointContainer instead.

public interface class UCOMIConnectionPointContainer
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("b196b284-bab4-101a-b69c-00aa00341d07")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("B196B284-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07")]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IConnectionPointContainer instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public interface UCOMIConnectionPointContainer
type UCOMIConnectionPointContainer = interface
Public Interface UCOMIConnectionPointContainer
Atributy

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci k IConnectionPointContainer v podsložce com knihovny MSDN.For more information, please see the existing documentation for IConnectionPointContainer in the com subfolder of the MSDN library.

Metody

EnumConnectionPoints(UCOMIEnumConnectionPoints)

Vytvoří enumerátor všech spojovacích bodů podporovaných v připojeném objektu, jeden bod připojení na identifikátor IID.Creates an enumerator of all the connection points supported in the connectable object, one connection point per IID.

FindConnectionPoint(Guid, UCOMIConnectionPoint)

Požádá o připojovatelné objekty, pokud má bod připojení pro určitý identifikátor IID, a pokud ano, vrátí ukazatel rozhraní IConnectionPoint k tomuto spojovacímu bodu.Asks the connectable object if it has a connection point for a particular IID, and if so, returns the IConnectionPoint interface pointer to that connection point.

Platí pro