UCOMIMoniker Rozhraní

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IMoniker.Use IMoniker instead.

public interface class UCOMIMoniker
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0000000f-0000-0000-c000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0000000f-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public interface UCOMIMoniker
type UCOMIMoniker = interface
Public Interface UCOMIMoniker
Atributy

Poznámky

Další informace o rozhraních IMoniker, IPersista IPersistStream naleznete v knihovně MSDN.For more information about the IMoniker, IPersist, and IPersistStream interfaces, see the MSDN Library.

Metody

BindToObject(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, Guid, Object)

Používá moniker ke svázání s objektem, který identifikuje.Uses the moniker to bind to the object it identifies.

BindToStorage(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, Guid, Object)

Načte ukazatel rozhraní do úložiště, které obsahuje objekt identifikovaný monikerem.Retrieves an interface pointer to the storage that contains the object identified by the moniker.

CommonPrefixWith(UCOMIMoniker, UCOMIMoniker)

Vytvoří nový moniker na základě společné předpony, kterou tento moniker sdílí s jiným monikerem.Creates a new moniker based on the common prefix that this moniker shares with another moniker.

ComposeWith(UCOMIMoniker, Boolean, UCOMIMoniker)

Kombinuje aktuální moniker s jiným monikerem a vytvoří nový složený moniker.Combines the current moniker with another moniker, creating a new composite moniker.

Enum(Boolean, UCOMIEnumMoniker)

Poskytuje ukazatel na enumerátor, který může vyčíslit součásti složeného monikeru.Supplies a pointer to an enumerator that can enumerate the components of a composite moniker.

GetClassID(Guid)

Načte identifikátor třídy (CLSID) objektu.Retrieves the class identifier (CLSID) of an object.

GetDisplayName(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, String)

Získá zobrazované jméno, které je uživatelsky čitelné reprezentace tohoto monikeru.Gets the display name, which is a user-readable representation of this moniker.

GetSizeMax(Int64)

Vrací velikost datového proudu v bajtech potřebných k uložení objektu.Returns the size in bytes of the stream needed to save the object.

GetTimeOfLastChange(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, FILETIME)

Poskytuje číslo představující čas poslední změny objektu identifikovaného tímto monikerem.Provides a number representing the time the object identified by this moniker was last changed.

Hash(Int32)

Vypočítá 32 celé číslo s použitím vnitřního stavu monikeru.Calculates a 32-bit integer using the internal state of the moniker.

Inverse(UCOMIMoniker)

Poskytuje moniker, který při sestavování napravo od tohoto monikeru nebo jedné z podobných struktur vytvoří nic.Provides a moniker that, when composed to the right of this moniker or one of similar structure, composes to nothing.

IsDirty()

Zkontroluje, zda objekt neobsahuje změny od posledního uložení.Checks the object for changes since it was last saved.

IsEqual(UCOMIMoniker)

Porovná tento moniker se zadaným monikerem a označuje, zda jsou identické.Compares this moniker with a specified moniker and indicates whether they are identical.

IsRunning(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, UCOMIMoniker)

Určuje, zda je objekt identifikovaný tímto monikerem aktuálně načten a spuštěn.Determines whether the object that is identified by this moniker is currently loaded and running.

IsSystemMoniker(Int32)

Určuje, zda je tento moniker jednou z tříd monikerů dodaných systémem.Indicates whether this moniker is of one of the system-supplied moniker classes.

Load(UCOMIStream)

Inicializuje objekt z datového proudu, v němž byl dříve uložen.Initializes an object from the stream where it was previously saved.

ParseDisplayName(UCOMIBindCtx, UCOMIMoniker, String, Int32, UCOMIMoniker)

Přečte tolik znaků zadaného zobrazovaného názvu, jak pochopení a sestaví moniker odpovídající části čtení.Reads as many characters of the specified display name as it understands and builds a moniker corresponding to the portion read.

Reduce(UCOMIBindCtx, Int32, UCOMIMoniker, UCOMIMoniker)

Vrátí omezený moniker, který je jiný moniker, který odkazuje na stejný objekt jako tento moniker, ale může být vázán se stejnou nebo vyšší efektivitou.Returns a reduced moniker which is another moniker that refers to the same object as this moniker but can be bound with equal or greater efficiency.

RelativePathTo(UCOMIMoniker, UCOMIMoniker)

Poskytuje moniker, který při připojení k tomuto monikeru (nebo jiný s podobnou strukturou) poskytuje určený moniker.Supplies a moniker that, when appended to this moniker (or one with a similar structure), yields the specified moniker.

Save(UCOMIStream, Boolean)

Uloží objekt do zadaného datového proudu.Saves an object to the specified stream.

Platí pro