UCOMIPersistFile Rozhraní

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IPersistFile.Use IPersistFile instead.

public interface class UCOMIPersistFile
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0000010b-0000-0000-c000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0000010b-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IPersistFile instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public interface UCOMIPersistFile
type UCOMIPersistFile = interface
Public Interface UCOMIPersistFile
Atributy

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci pro IPersistFile a IPersist v podsložce com knihovny MSDN.For more information, please see the existing documentation for IPersistFile and IPersist in the com subfolder of the MSDN library.

Metody

GetClassID(Guid)

Načte identifikátor třídy (CLSID) objektu.Retrieves the class identifier (CLSID) of an object.

GetCurFile(String)

Načte absolutní cestu k aktuálnímu pracovnímu souboru objektu, nebo pokud neexistuje žádný aktuální pracovní soubor, zobrazí se výchozí výzva k zadání názvu tohoto objektu.Retrieves either the absolute path to current working file of the object, or if there is no current working file, the default filename prompt of the object.

IsDirty()

Kontroluje změny objektu, protože byl naposledy uložen do aktuálního souboru.Checks an object for changes since it was last saved to its current file.

Load(String, Int32)

Otevře zadaný soubor a inicializuje objekt z obsahu souboru.Opens the specified file and initializes an object from the file contents.

Save(String, Boolean)

Uloží kopii objektu do zadaného souboru.Saves a copy of the object into the specified file.

SaveCompleted(String)

Upozorní objekt, že může zapisovat do svého souboru.Notifies the object that it can write to its file.

Platí pro