UCOMITypeComp.Bind(String, Int32, Int16, UCOMITypeInfo, DESCKIND, BINDPTR) Metoda

Definice

Namapuje název na člena typu nebo vytvoří vazby globálních proměnných a funkcí obsažených v knihovně typů.Maps a name to a member of a type, or binds global variables and functions contained in a type library.

public:
 void Bind(System::String ^ szName, int lHashVal, short wFlags, [Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::UCOMITypeInfo ^ % ppTInfo, [Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::DESCKIND % pDescKind, [Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::BINDPTR % pBindPtr);
public void Bind (string szName, int lHashVal, short wFlags, out System.Runtime.InteropServices.UCOMITypeInfo ppTInfo, out System.Runtime.InteropServices.DESCKIND pDescKind, out System.Runtime.InteropServices.BINDPTR pBindPtr);
abstract member Bind : string * int * int16 * UCOMITypeInfo * DESCKIND * BINDPTR -> unit
Public Sub Bind (szName As String, lHashVal As Integer, wFlags As Short, ByRef ppTInfo As UCOMITypeInfo, ByRef pDescKind As DESCKIND, ByRef pBindPtr As BINDPTR)

Parametry

szName
String

Název, který se má vytvořit.The name to bind.

lHashVal
Int32

Hodnota hash pro szName vypočítaná LHashValOfNameSys.A hash value for szName computed by LHashValOfNameSys.

wFlags
Int16

Příznaky slovo obsahující jeden nebo více příznaků vyvolání definovaných ve výčtu INVOKEKIND.A flags word containing one or more of the invoke flags defined in the INVOKEKIND enumeration.

ppTInfo
UCOMITypeInfo

Po úspěšném vrácení odkaz na popis typu, který obsahuje položku, na kterou je vázáno, pokud byla vrácena FUNCDESC nebo VARDESC.On successful return, a reference to the type description that contains the item to which it is bound, if a FUNCDESC or VARDESC was returned.

pDescKind
DESCKIND

Odkaz na enumerátor DESCKIND, který označuje, jestli je název, na který je vázaný, VARDESC, FUNCDESCnebo TYPECOMP.A reference to a DESCKIND enumerator that indicates whether the name bound to is a VARDESC, FUNCDESC, or TYPECOMP.

pBindPtr
BINDPTR

Odkaz na rozhraní vázané na VARDESC, FUNCDESCnebo ITypeComp.A reference to the bound-to VARDESC, FUNCDESC, or ITypeComp interface.

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci k ITypeComp::Bind v knihovně MSDN.For more information, please see the existing documentation for ITypeComp::Bind in the MSDN library.

Platí pro